Pogledajte spisak najnovijih Tendera - Javnih nabavki u Srbiji

Z A K O N

O JAVNIM NABAVKAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet Zakona

Predmet uredjivanja

Clan 1.

Ovim zakonom se: uredjuju uslovi, nacin i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvodjenja radova u slucajevima kada je narucilac tih nabavki drzavni organ, organizacija, ustanova ili drugo pravno lice odredjeno ovim zakonom; odredjuje nacin evidentiranja ugovora i drugih podataka o javnim nabavkama, kao i nacin zastite prava ponudjaca; obrazuje Uprava za javne nabavke, kao organizacija nadlezna za obavljanje strucnih poslova u oblasti javnih nabavki; uredjuju i druga pitanja od znacaja za javne nabavke.

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Clan 2.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na nabavke:

1)                        od organizacija koje se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocem i koje su osnovane za obavljanje delatnosti pruzanja usluga koje su predmet javne nabavke;

2)                        po osnovu medjunarodnog sporazuma koji se odnosi na isporuke dobara, izvodjenje radova, pruzanje usluga ili javne konkurse za nacrte, kojim je predvidjena zajednicka primena ili eksploatacija projekta od strane drzava, odnosno organizacija koje su ga zakljucile;

3)                        radi obezbedjivanja osnovnih zivotnih uslova u slucajevima elementarnih nepogoda, drugih nesreca ili havarija, u skladu sa propisima kojima se uredjuje zastita od takvih nepogoda, nesreca odnosno havarija;

4)                        naoruzanja i druge nabavke koje su kao poverljive odredjene posebnim propisima.

Narucilac nabavke iz stava 1. tacka 4. ovog clana duzan je da najkasnije do 31. januara tekuce godine obavesti Upravu za javne nabavke o planiranim nabavkama u toj godini.

2. Pojmovi

Znacenje izraza

Clan 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledece znacenje:

1) Narucilac je:

(a)                        drzavni organ, organizacija, ustanova, ili drugi direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava u smislu zakona kojim se uredjuje budzetski sistem, kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje,

(b)                        pravno lice osnovano od strane direktnog ili indirektnog korisnika budzetskih sredstava u cilju ostvarivanja opsteg (javnog) interesa, pri cemu vise od polovine clanova organa upravljanja cine predstavnici korisnika budzetskih sredstava ili u kome vise od polovine glasova u organu upravljanja imaju predstavnici korisnika budzetskih sredstava,

(v)                        javno preduzece i preduzece osnovano od strane javnog preduzeca u kojem direktni ili indirektni korisnik budzetskih sredstava odnosno drugi narucilac, u smislu ovog zakona, poseduje vise od 50% akcija odnosno udela,

(g)                        drugi oblik preduzeca koje je preko upravljanja ili na drugi nacin povezano sa organima, organizacijama odnosno pravnim licima iz tacke 1) podtac. (a) - (v) ovog clana, tako da na osnovu takve povezanosti:

-                        zajednicki oblikuju poslovnu politiku i uskladjeno nastupaju radi ostvarivanja poslovnih ciljeva ili

-                        organ, organizacija, odnosno pravno lice iz tacke 1) podtac. (a) - (v) ovog clana vrsi znacajan uticaj na poslovne odluke, finansiranje i poslovanje preduzeca;

2)                        Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvodjenja radova od strane drzavnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu ovog zakona, smatraju naruciocima, na nacin i pod uslovima propisanim ovim zakonom;

3)                        Ugovor o javnoj nabavci je ugovor zakljucen u postupku predvidjenom ovim zakonom u pismenoj formi izmedju narucioca i isporucioca dobara, pruzaoca usluga ili izvodjaca radova, koji za predmet ima nabavku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova;

4)                        Ponudjac je domace ili strano pravno ili fizicko lice koje ponudi isporuku dobara, pruzanje usluga ili izvodjenje radova;

5)                        Kandidat je lice koje je narucilac pozvao da da ponudu posto su prethodno ustanovljene njegove kvalifikacije;

6)                        Otvoreni postupak je postupak u kojem svi zainteresovani mogu dati ponudu;

7)                        Restriktivni postupak je postupak u kojem ponudu mogu dati samo oni ponudjaci koje je narucilac pozvao posto su prethodno ustanovljene njihove kvalifikacije (kandidati);

8)                        Postupak sa pogadjanjem je postupak u kojem narucilac pregovara sa isporuciocima dobara, pruzaocima usluga ili izvodjacima radova o svom izboru i o uslovima ugovora;

9)                        Konkurs za nacrte je postupak koji se primenjuje kod zakljucivanja ugovora o pruzanju usluga urbanistickog planiranja, nacrta u oblasti arhitekture i gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna ili informatike, pri cemu izbor nacrta vrsi unapred obrazovan ziri;

10)                        Ponudjena cena je cena koju ponudjac odredjuje u vezi javne nabavke izrazena u dinarima, u koju je kad je predmet javne nabavke dobro koje se uvozi uracunata carina i druge uvozne dazbine;

11)                        Neuobicajeno niska cena je cena iz ponude koja je toliko niska da kod narucioca izaziva sumnju da ce javna nabavka biti izvrsena;

12)                        Kriterijum je elemenat koji se koristi za vrednovanje, uporedjivanje ili ocenjivanje ponuda;

13)                        Uslov je ekskluzivni elemenat koji u ponudi u celini mora biti ispunjen na nacin kako je utvrdjeno konkursnom dokumentacijom;

14)                        Kvalifikacioni zahtev je zahtev sadrzan u konkursnoj dokumentaciji koji je bitan za sprovodjenje oglasa o javnoj nabavci, a koji u ponudi u celini mora biti ispunjen, jer predstavlja preduslov za utvrdjivanje ponudjacevih sposobnosti;

15)                        Kvalifikacioni postupak je nacin sprovodjenja prve faze restriktivnog postupka, primenjenog u ugovaranju javnih nabavki u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja;

16)                        Zahtev za ucestvovanje je prijava koju naruciocu dostavlja svako zainteresovano lice u kvalifikacionom postupku;

17)                        Azuriranje kriterijuma i uslova je povremeno uskladjivanje koje u okviru kvalifikacionog postupka sprovodi narucilac, vodeci racuna o trzisnim uslovima, razvoju i drugim okolnostima;

18)                        Blagovremena ponuda je ponuda koja je predata naruciocu u roku odredjenom u oglasu za javnu nabavku;

19)                        Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremeno predata, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda i ocene, utvdjeno da potpuno ispunjava sve zahteve iz konkursne dokumentacije;

20)                        Odgovarajuca ponuda je ponuda koja je blagovremeno predata, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda i ocene, utvrdjeno da potpuno odgovara svim tehnickim specifikacijama;

21)                        Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremeno predata, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda i ocene, utvrdjeno da potpuno odgovara svim kriterijumima, uslovima i eventualnim kvalifikacionim zahtevima;

22)                        Popust na ponudjenu cenu je metod odredjivanja cene koji ponudjac moze ponuditi samo kad se ugovor dodeljuje po partijama (stavkama), a narucilac taj metod ne moze smatrati elementom za dodatnu privilegiju;

23)                        Dobra su pokretne i nepokretne stvari, proizvodi i oprema, elektricna energija, sirovine i reprodukcioni materijal u cvrstom, tecnom i gasovitom obliku;

24)                        Javna sredstva su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

Spisak narucilaca

Clan 4.

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada), na predlog ministra finansija i ekonomije, svakih sest meseci utvrdjuje spisak narucilaca.

Spisak iz stava 1. ovog clana objavljuje se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

3. Nacela javne nabavke

Nacelo ekonomicnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava

Clan 5.

Narucilac je duzan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i izbor ponudjaca vrsi u rokovima i na nacin propisan ovim zakonom i sa sto manje troskova vezanih za realizaciju javne nabavke.

Nacelo obezbedjivanja konkurencije medju ponudjacima

Clan 6.

Narucilac ne moze da ogranici konkurenciju medju ponudjacima, a posebno ne moze onemogucavati bilo kojeg ponudjaca neopravdanom upotrebom restriktivnog postupka niti koriscenjem diskriminatorskih kriterijuma.

Subjekti koji su pripremali konkursnu dokumentaciju ili pojedine njene delove ne mogu nastupati kao ponudjaci ili kao podizvodjaci niti mogu saradjivati sa ponudjacima prilikom pripremanja ponude.

Narucilac ne moze od ponudjaca da zahteva da kod javnih nabavki angazuje odredjenog podizvodjaca niti da izvede neku drugu transakciju, kao sto je izvoz odredjenih dobara ili usluga, osim ako posebnim zakonom ili medjunarodnim sporazumom nije drukcije predvidjeno ili ako u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno da ponudjac mora da angazuje odredjen broj domacih podizvodjaca ili da ukljuci odredjenu kolicinu ili vrednost dobara i usluga domaceg porekla.

Nacelo transparentnosti upotrebe javnih sredstava

Clan 7.

Javna sredstva mogu da se koriste samo za namene utvrdjene u ugovoru zakljucenom u postupku javne nabavke.

Javni poziv za javnu nabavku oglasava se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i u jednom od dnevnih listova.

Lice koje je ucestvovalo na konkursu ima pravo da izvrsi uvid u podatke o sprovedenom postupku javnih nabavki u skladu sa ovim zakonom.

Nacelo jednakosti ponudjaca

Clan 8.

Narucilac ne moze da odredjuje uslove koji bi znacili teritorijalnu, predmetnu ili licnu diskriminaciju medju ponudjacima niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije delatnosti koju obavlja ponudjac.

Utvrdjivanje porekla dobara ili usluga dopusteno je u slucajevima i za namene koji su predvidjeni posebnim propisima.

Narucilac ne moze da iskljuci ponude samo zbog toga sto ponudjac ima sediste u drzavi sa kojom SR Jugoslavija nema zakljucen sporazum o jednakom tretmanu domacih i stranih ponudjaca.

 

4. Zastita podataka i dokumentacije i evidentiranje postupka

Zastita podataka

Clan 9.

Narucilac cuva kao poverljive sve podatke o ponudjacima sadrzane u konkursnoj dokumentaciji koji su posebnim aktom utvrdjeni kao poverljivi.

Narucilac moze da odbije da pruzi informaciju koja bi znacila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.

Narucilac cuva kao poslovnu tajnu imena ponudjaca i date ponude do isteka roka predvidjenog za otvaranje ponuda.

Odredjivanje poverljivosti

Clan 10.

Prilikom dostavljanja tehnickih specifikacija ponudjacima u vezi sa dodeljivanjem ugovora o javnim nabavkama, narucilac moze zahtevati zastitu poverljivosti informacija koje im stavlja na raspolaganje.

Lice koje je primilo podatke odredjene kao poverljive duzno je da postuje njihovu poverljivost, bez obzira na stepen te poverljivosti.

Dokumentacija i evidentiranje postupka

Clan 11.

Narucilac evidentira sve faze postupka dodele ugovora o javnim nabavkama.

Narucilac cuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke u skladu sa propisima koji uredjuju oblast dokumentarne gradje i arhiva.

Narucilac vodi evidenciju dodeljenih ugovora o javnim nabavkama u postupku sa pogadjanjem.

Arhiviranje dokumentacije

Clan 12.

Ako je rok za cuvanje dokumentacije prema propisima iz clana 11. stav 2. ovog zakona kraci od ugovorenog roka za izvrsenje pojedinacnog ugovora o javnoj nabavci, narucilac je duzan da dokumentaciju cuva jos tri godine od isteka ugovorenog roka za izvrsenje tog pojedinacnog ugovora.

5. Jezik u postupku javne nabavke

Clan 13.

Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.

Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke dobara i usluga cija je vrednost veca od 6.000.000 dinara, odnosno za javne nabavke radova cija je vrednost veca od 120.000.000 dinara, narucilac priprema i na stranom jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini.

Ponudjac daje ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija, odnosno na jeziku koji je narucilac naznacio u konkursnoj dokumentaciji.

Clan 14.

Narucilac moze dozvoliti da se ponude, u celini ili delimicno, daju i na stranom jeziku, posebno u delu koji se odnosi na tehnicke karakteristike, kvalitet i tehnicku dokumentaciju.

U slucaju iz stava 1. ovog clana narucilac je duzan da naznaci deo ponude koji moze biti na stranom jeziku, kao i da navede na kom stranom jeziku.

Narucilac koji u postupku pregleda i ocene ponuda utvrdi da deo ponude treba da bude preveden na srpski jezik, odredice ponudjacu rok u kome je duzan da izvrsi prevod tog dela ponude.

U slucaju spora relevantna je verzija konkursne dokumentacije odnosno ponude na srpskom jeziku.

6. Valuta

Clan 15.

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi moraju biti iskazane u dinarima.

Narucilac moze da zahteva od ponudjaca da iskaze vrednosti i u stranoj valuti, u kom slucaju ce navesti da ce se za preracun u dinare koristiti odgovarajuci srednji devizni kurs Narodne banke Jugoslavije na dan otvaranja ponuda.

Clan 16.

Ako je ponudjacu dopusteno da u slucaju iz clana 15. stav 2. ovog zakona daju ponudu u stranoj valuti, narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede u kojoj se valuti vrednosti u ponudi mogu iskazati.

7. Antikorupcijska pravila

Clan 17.

Narucilac ce odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponudjac sadasnjem ili bivsem zaposlenom kod narucioca dao ili obecao poklon u novcanom ili nenovcanom obliku, ponudio zaposlenje ili bilo kakvu drugu korist, stvar ili uslugu cije se vrednosti mogu izraziti u novcu, kao pokusaj uticanja na delovanje, odlucivanje ili na dalji tok postupka javne nabavke.

Narucilac je duzan da o odbijanju ponude i o razlozima za odbijanje u pismenom obliku obavesti ponudjaca iz stava 1. ovog clana, kao i Upravu za javne nabavke i da to evidentira u dokumentaciji o postupku javne nabavke.

II. UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Oblik organizovanja

Clan 18.

Obrazuje se Uprava za javne nabavke, kao posebna organizacija za obavljanje strucnih poslova u oblasti javnih nabavki radi obazbedjivanja uslova za ekonomicnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava za javne nabavke i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponudjaca u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Uprava).

Na rad i organizaciju Uprave primenjuju se propisi o drzavnoj upravi.

Poslovi

Clan 19.

Uprava obavlja poslove koji se odnose na:

1)                        ucesce u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki;

2)                        pruzanje konsultantskih usluga naruciocima i ponudjacima;

3)                        organizovanje obuke kadrova za obavljanje poslova u oblasti javnih nabavki;

4)                        saradnju sa stranim institucijama i strucnjacima u oblasti javnih nabavki;

5)                        objavljivanje i distribuciju odgovarajuce strucne literature;

6)                        pripremanje modela konkursne dokumentacije i ugovora za tipicne vrste javnih nabavki;

7)                        prikupljanje informacija o javnim nabavkama u drugim drzavama;

8)                        sistematsko prikupljanje osnovnih podataka kod narucilaca i vodjenje evidencije podataka u oblasti javnih nabavki;

9)                        pripremanje i ucestvovanje u izradi kriterijuma za ocenjivanje pojedinacnih vrsta troskova kod korisnika javnih sredstava;

10)                        pripremanje jedinstvene osnove za uspostavljanje evidencije ponudjaca i njihovog finansijskog boniteta, na osnovu podataka o preuzetim i izvrsenim ugovorima o javnim nabavkama;

11)                        pracenje postupka javne nabavke;

12)                        saradnju sa drugim drzavnim organima i organizacijama, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, kao i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

13)                        druge poslove u skladu sa zakonom.

Uprava jednom godisnje podnosi Vladi izvestaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini, sa predlogom mera.

III. POSTUPAK I NACIN DODELE UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

1. Postupak za dodelu ugovora o javnim nabavkama

Vrste postupka

Clan 20.

Dodela ugovora o javnim nabavkama vrsi se u otvorenom postupku.

Dodela ugovora o javnim nabavkama moze da se vrsi i u restriktivnom postupku i u postupku sa pogadjanjem.

Dodela ugovora u otvorenom postupku

Clan 21.

Otvoreni postupak je postupak u kojem sva lica koja imaju interes za dobijanje ugovora o javnoj nabavci mogu dostaviti svoje ponude u skladu sa prethodno definisanim zahtevima narucioca, predvidjenim u konkursnoj dokumentaciji.

Dodela ugovora u restriktivnom postupku

Clan 22.

Restriktivni postupak je postupak u kojem u prvoj fazi narucilac priznaje kvalifikaciju ponudjacima na osnovu prethodno odredjenih kvalifikacionih zahteva, dok u drugoj fazi poziva sve kandidate kojima je priznao kvalifikaciju da daju ponudu.

Narucilac moze primeniti restriktivan postupak samo u slucaju kada su predmet javne nabavke takva dobra, usluge ili gradjevinski radovi koji, s obzirom na tehnicku, kadrovsku i finansijsku osposobljenost, mogu biti isporuceni, pruzeni, odnosno izvedeni samo od strane malog broja ponudjaca.

Pre objavljivanja konkursa za prvu fazu restriktivnog postupka, narucilac pribavlja misljenje Uprave, koja je duzna da u roku od sedam dana od dana prijema zahteva dostavi misljenje naruciocu.

Ukoliko Uprava ne dostavi misljenje u roku iz stava 3. ovog clana narucilac moze da nastavi sa postupkom javne nabavke.

Narucilac moze primeniti prvu fazu restriktivnog postupka i u slucaju kada javnu nabavku nije moguce unapred planirati sa stanovista obima i vremena i koja se moze odmah realizovati, a koja se ne sprovodi prema posebnim zahtevima narucioca, vec u skladu sa trzisnim uslovima.

Narucilac je duzan da u prvoj fazi restriktivnog postupka formira konkursnu dokumentaciju, tako da u drugoj fazi jedini kriterijum za izbor ponude bude najniza cena.

Dodela ugovora u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja i posle prethodnog objavljivanja

Clan 23.

Narucilac moze dodeliti ugovor u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja ako zbog:

1)                        objektivnih razloga ili iz razloga povezanih sa zastitom iskljucivih prava, nabavku mogu ispuniti samo odredjeni isporucioci dobara, pruzaoci usluga ili izvodjaci radova;

2)                        vanrednih okolnosti odnosno zbog nepredvidjenih dogadjaja nije mogao da postupi u rokovima odredjenim za otvoren i restriktivan postupak.

U slucaju iz stava 1. ovog clana narucilac ce zatraziti misljenje Uprave.

Uprava je duzna da dostavi misljenje u roku od sedam dana od dana prijema naruciocevog zahteva.

Ukoliko Uprava ne dostavi misljenje u roku iz stava 3. ovog clana, narucilac moze da nastavi sa postupkom javne nabavke.

Narucilac moze da dodeli ugovor u postupku sa pogadjanjem ako je prethodno objavljen poziv za prijavljivanje za otvoreni ili restriktivni postupak:

1)                        ako u otvorenom ili restriktivnom postupku uopste nije dobio ponude ili su ponude neodgovarajuce ili neprihvatljive, pod uslovom da se sadrzina raspisane konkursne dokumentacije u osnovi ne menja. Narucilac mora da objavi obavestenje da ce ugovor biti dodeljen po postupku sa pogadjanjem i da je u taj postupak ukljucio sve ponudjace cije su ponude bile date u otvorenom ili restriktivnom postupku i bile u skladu sa zahtevom za priznavanje kvalifikacija;

2)                        u izuzetnim slucajevima kada zbog prirode nabavke ne moze prethodno da u celini utvrdi cenu.

Narucilac je duzan da u toku pogadjanja obezbedi da ugovorena cena ne bude veca od uporedive trzisne cene i da sa duznom paznjom proverava kvalitet predmeta javne nabavke.

2. Pocetak postupka

Uslovi za pocetak postupka

Clan 24.

Narucilac moze da pocne postupak javne nabavke ako je nabavka predvidjena u planu nabavki i ako su za tu nabavku predvidjena sredstva u budzetu Republike Srbije (u daljem tekstu: Budzet Republike), teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili u finansijskom planu u smislu Zakona o budzetskom sistemu.

Sredstva za odredjenu javnu nabavku ne mogu preci iznos predvidjen u propisu kojim se uredjuje izvrsenje budzeta i javno finansiranje.

Ako sprovodjenje postupka javne nabavke traje vise godina, obaveze koje ce dospevati u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predvidjenim propisima kojima se uredjuje izvrsenje budzeta za svaku posebnu godinu.

Ako je u pitanju javna nabavka investicionog znacaja, narucilac ce pripremiti investicioni program po jedinstvenoj metodologiji za izradu programa investicionog znacaja i u skladu sa planom razvoja.

Program iz stava 4. ovog clana potvrdice staresina narucioca u pismenom obliku.

Ako nisu doneti budzet Republike, budzet teritorijalne autonomije, budzet lokalne samouprave ili finansijski plan drugog narucioca, narucilac moze poceti postupak javne nabavke samo do iznosa sredstava planiranih u skladu sa propisom o privremenom finansiranju.

 

Odluka o pokretanju postupka

Clan 25.

Narucilac pokrece postupak javne nabavke donosenjem odluke u pismenom obliku koja sadrzi:

1)                        redni broj javne nabavke za tekucu godinu;

2)                        predmet javne nabavke;

3)                        vrednost javne nabavke kako je narucilac procenjuje i ocekuje u ponudama;

4)                        podatke o odluci o odobravanju javne nabavke investicionog znacaja, u skladu sa jedinstvenom metodologijom, kada je to potrebno;

5)                        okvirne datume u kojima ce se sprovoditi pojedinacne faze postupka javne nabavke i

6)                        podatke o poziciji u budzetu odnosno finansijskom planu za placanje.

Odluka moze da sadrzi i druge elemente, ako narucilac proceni da su potrebni za sprovodjenje postupka javne nabavke.

Narucilac, istovremeno sa donosenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke, obrazuje komisiju za strucnu ocenu ponude u skladu sa propisanim kriterijumima za obrazovanje komisija.

Na predlog ministra finansija i ekonomije, Vlada utvrdjuje kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke.

Sprovodjenje postupka javne nabavke od strane drugog pravnog lica

Clan 26.

Narucilac moze u pismenom obliku ovlastiti drugo pravno lice da u njegovo ime i za njegov racun sprovede postupak dodele ugovora o javnoj nabavci.

U postupku dodele ugovora o javnoj nabavci u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja, narucilac moze odluciti da koristi listu kvalifikovanih ponudjaca drugog narucioca.

Odluka o koriscenju liste kvalifikovanih ponudjaca drugog narucioca donosi se u pismenom obliku i mora biti obrazlozena.

3. Sadrzina konkursne dokumentacije

Priprema konkursne dokumentacije

Clan 27.

Narucilac priprema konkursnu dokumentaciju tako da ponudjaci na osnovu nje mogu da pripreme ispravnu ponudu.

Podaci sadrzani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti identicni sa podacima koji se nalaze u javnom pozivu.

Konkursna dokumentacija za otvoreni postupak i za drugu fazu restriktivnog postupka sadrzi:

1)                        poziv da se daju ponude;

2)                        uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu;

3)                        obrazac ponude;

4)                        obrazac za ustanovljavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija ponudjaca (samo u slucaju otvorenog postupka);

5)                        obrazac izjave da ponudjac prihvata uslove iz javnog poziva;

6)                        model ugovora;

7)                        vrstu, tehnicke karakteristike (specifikacije), kvalitet, kolicinu i opis dobara, radova ili usluga, nacin sprovodjenja kontrole i obezbedjivanja garancije kvaliteta, rok izvrsenja, mesto izvrsenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

8)                        tehnicku dokumentaciju i planove;

9)                        obrazac profakture, sa uputstvom kako da se popuni i

10)                        navodjenje vrste finansijske garancije kojom ponudjaci obezbedjuju ispunjenje svojih obaveza u postupku dodeljivanja ugovora o javnoj nabavci (razliciti oblici rucne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari, hipoteka, menica, jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajucim bonitetom, bankarske garancije, polise osiguranja i dr.).

Konkursna dokumentacija moze da sadrzi i druge elemente koji su, s obzirom na predmet javne nabavke, neophodni za izradu ponude.

Konkursna dokumentacija u prvoj fazi restriktivnog postupka sadrzi:

1)                        poziv da se daju ponude;

2)                        uputstvo ponudjacima kako da sacine ponudu;

3)                        obrazac ponude i

4)                        obrazac za ustanovljavanje kvalifikacije i uputstvo kako se dokazuje kvalifikacija ponudjaca.

Ministar finansija i ekonomije blize propisuje obavezne elemente konkursne dokumentacije.

Zakonom kojim se uredjuje godisnji Budzet Republike propisuje se iznos sredstava javne nabavke iznad kojeg ce narucilac da zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke.

4. Pristup konkursnoj dokumentaciji

Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije

Clan 28.

Narucilac ce od dana objavljivanja javnog poziva da omoguci zainteresovanim ponudjacima neposredan uvid u konkursnu dokumentaciju ili ce u roku od dva dana od dana prijema zahteva ponudjaca dokumentaciju dostaviti postom, telefaksom ili putem elektronske poste.

U slucaju iz stava 1. ovog clana narucilac naplacuje samo troskove umnozavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije.

U otvorenom postupku narucilac moze ograniciti rok u kojem ponudjaci mogu zahtevati konkursnu dokumentaciju koji ne moze biti duzi od polovine roka za dostavljanje ponuda.

Ponudjac ne moze naknadno da odredjuje vecu cenu pozivajuci se na nepotpunost ili neprimerenost konkursne dokumentacije u pogledu onih delova izvodjenja javne nabavke koji u konkursnoj dokumentaciji nisu bili odredjeni, ako su se ti delovi mogli predvideti, uzimajuci u obzir predmet javne nabavke i dokumentaciju u celini.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Clan 29.

Ako narucilac u roku predvidjenom za dostavljanje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju duzan je da bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostavi onim ponudjacima koji su vec uzeli konkursnu dokumentaciju.

Ponudjac moze, u pismenom obliku, traziti od narucioca dodatne informacije ili pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za dostavljanje ponude.

U slucaju iz stava 2. ovog clana narucilac je duzan da ponudjacu u roku i na nacin iz clana 28. stav 1. ovog zakona posalje odgovor u pismenom obliku i da istovremeno tu informaciju dostavi svim drugim ponudjacima koji su primili konkursnu dokumentaciju.

Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski dokumenti preopsirni ili ako se ponuda moze pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde ce se javna nabavka izvesti ili ako narucilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju sest ili manje dana pre isteka roka za dostavljanje ponuda, narucilac je duzan da produzi rok za dostavljanje ponuda.

Narucilac u pismenom obliku obavestava sve ponudjace kojima je dostavljena konkursna dokumentacija o produzenju roka za dostavljanje ponuda iz stava 4. ovog clana.

Odluka o produzenju roka objavljuje se na isti nacin na koji je oglasen javni poziv.

Po isteku roka predvidjenog za dostavljanje ponuda narucilac ne moze da menja ili dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

5. Odredjivanje vrednosti javne nabavke

Odredjivanje vrednosti javne nabavke dobara

Clan 30.

Osnovica za izracunavanje procenjene vrednosti javne nabavke dobara odredjuje se na sledeci nacin:

1)                        u slucaju kad je predmet ugovora kupoprodaja, zakup ili lizing dobara i kada je rok na koji se ugovor zakljucuje 12 meseci ili kraci, uzima se ukupna vrednost ugovora za sve vreme njegovog trajanja, a kada je rok duzi od 12 meseci, ukupna vrednost ugovora ukljucuje vrednost za prvih 12 meseci i vrednost za preostali period do isteka roka;

2)                        u slucaju kad se ugovor iz stava 1. tacka 1. ovog clana zakljucuje na neodredjeni rok, kao i u slucaju kad postoji neizvesnost u pogledu roka na koji se ugovor zakljucuje, uzima se mesecna vrednost ugovora, pomnozena sa 48.

Ako se ugovor zakljucuje na neodredjeni rok ili ako ga je potrebno obnoviti po isteku odredjenog roka, procenjena vrednost javne nabavke odredjuje se na osnovu stvarne ukupne vrednosti slicnih ugovora zakljucenih tokom prethodne budzetske godine ili tokom prethodnih 12 meseci, uskladjene sa ocekivanim promenama u pogledu kolicine ili vrednosti dobara cije je pribavljanje predmet ugovora u toku 12 meseci koji pocinju da teku od dana prvobitnog zakljucenja ugovora.

Odredjivanje vrednosti javne nabake usluga

Clan 31.

Pri izracunavanju procenjene vrednosti javne nabavke usluga, narucilac mora u vrednost usluge da uracuna i sve troskove oko usluge koje je imao ponudjac.

Kod pojedinih usluga narucilac uzima u obzir sledece iznose:

1)                        za usluge osiguranja - visinu premije;

2)                        za bankarske i druge finansijske usluge - naknade, provizije i kamate, kao i druge vrste placanja koje terete uslugu;

3)                        za arhitektonske usluge, industrijski dizajn, prostorno planiranje i sl. - naknadu ili proviziju.

Ako narucilac ne moze da odredi procenjenu vrednost ugovora zbog duzine trajanja ugovora, vrednost ugovora odredjuje na nacin predvidjen u clanu 30. stav 1. ovog zakona.

Odredjivanje vrednosti javne nabavke radova

Clan 32.

Ukupna vrednost javne nabavke za izvodjenje radova odredjuje se tako sto ukupna gradjevinska vrednost predstavlja osnovicu za izracunavanje vrednosti ugovora o radovima.

Pri odredjivanju vrednosti javnih nabavki za gradjevinske radove, narucilac mora da ukljuci vrednost svih dobara i usluga koji su neophodni za izvrsenje ugovora o nabavci.

U vrednost nabavki gradjevinskih radova ne moze da se uracunava vrednost dobara i usluga koji nisu neophodni za izvrsenje javne nabavke gradjevinskih radova.

Odredjivanje vrednosti javne nabavke po partijama

Clan 33.

Predmet javne nabavke moze da se oblikuje u vise posebnih celina (partija), tako da se svaka celina moze ugovarati zasebno.

Kad je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, a svaka od njih je predmet posebnog ugovora, pri odredjivanju vrednosti te nabavke u obzir se uzima vrednost svih partija za period od godinu dana od dana pocetka ugovaranja prve partije.

Narucilac mora pojedinacne partije, cija je ukupna vrednost veca od iznosa propisanih u cl. 69, 71, 90, 114, 123, odnosno 126. ovog zakona, dodeliti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Na odluku o oblikovanju javne nabavke u vise partija i na odredjivanje vrednosti tih partija, narucilac pribavlja saglasnost Uprave.

Nacin odredjivanja vrednosti javne nabavke

Clan 34.

Narucilac ne moze izabrati nacin odredjivanja vrednosti nabavke tako da se zbog nize procenjene vrednosti izbegne javno oglasavanje.

Procenjena vrednost javne nabavke iskazuje se bez poreza na promet.

6. Opsta pravila o odredjivanju tehnickih elemenata javne nabavke

Tehnicke specifikacije

Clan 35.

Tehnicke specifikacije su obavezan deo konkursne dokumentacije.

Narucilac je duzan da navede tehnicke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji koja se odnosi na svaku pojedinacnu javnu nabavku.

Narucilac odredjuje tehnicke specifikacije sa pozivom na zakone, tehnicke propise i standarde koji se primenjuju u Republici, a u slucaju kad takvih tehnickih propisa i standarda nema u Republici, sa pozivom na evropske standarde ili evropske tehnicke licence ili zajednicke tehnicke specifikacije.

Nadlezno ministarstvo ce utvrditi da li postoje tehnicki propisi i standardi iz stava 3. ovog clana.

Koriscenje tehnickih specifikacija

Clan 36.

Narucilac ne moze da koristi niti da se poziva na tehnicke specifikacije koje oznacavaju dobra, usluge ili radove odredjene proizvodnje, izvore ili gradnje, ako bi takvim oznacavanjem mogao dati prednost odredjenom ponudjacu ili bi mogao neopravdano eliminisati ostale.

Narucilac ne moze da u konkursnu dokumentaciju ukljuci bilo koju odredbu koja bi za posledicu imala davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponudjaca, na nacin iz stava 1. ovog clana, osim ako takva specifikacija nije opravdana sa stanovista predmeta ugovora.

Narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da naznaci bilo koji pojedinacni robni znak, patent ili tip, niti posebno poreklo ili proizvodnju.

Kada narucilac ne moze u konkursnoj dokumentaciji da opise predmet ugovora na nacin da specifikacije budu dovoljno razumljive ponudjacima, navodjenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvodjaca mora biti praceno recima "ili ekvivalentno".

Izdavanje atesta

Clan 37.

Kada narucilac koji ugovara uslugu zahteva atest o ispunjenosti uslova u pogledu kvaliteta upravljanja i kvaliteta pruzanja usluga koji izdaju nezavisni organi ili organizacije, a koji treba da potvrdi da usluge odgovaraju specificnim standardima, ovlasceni izdavalac atesta se mora pozvati na sistem obezbedjivanja kvaliteta u skladu sa jugoslovenskim standardom serije JUS EN ISO 9000, koji ispunjava zahteve iz jugoslovenskih standarda serije JUS EN 45000 i JUS ISO/IEC 17025.

Sadrzina tehnickih specifikacija, odnosno projektne dokumentacije

Clan 38.

Tehnicke specifikacije i projektna dokumentacija, u smislu ovog zakona, predstavljaju tehnicke zahteve koji su obavezni sastavni deo konkursne dokumentacije u kojima su predvidjene karakteristike partija radova, materijala, proizvoda, dobara ili usluga. One moraju omoguciti da se radovi, materijali, proizvodi, dobra ili usluge koji se nabavljaju opisu na nacin koji je objektivan i koji odgovara potrebama narucioca.

Tehnicke specifikacije mogu sadrzati zahteve u pogledu kvaliteta, performansi, sigurnosti ili dimenzija koji se odnose na materijal, proizvod, dobro ili uslugu, a ticu se obezbedjivanja kvaliteta, terminologije, oznaka, testiranja i metoda testiranja, pakovanja, obelezavanja i etiketiranja.

U slucaju nabavke gradjevinskih radova, tehnicke specifikacije mogu sadrzati i propise o nacrtima i obracunu troskova, probi, inspekciji i uslovima preuzimanja, kao i o tehnici ili metodu gradnje.

Izuzeci

Clan 39.

Narucilac se, uz prethodnu saglasnost Uprave, ne mora pridrzavati odredaba clana 35. ovog zakona u sledecim slucajevima:

1)                        ako standardi, tehnicka saglasnost ili opste tehnicke specifikacije odnosno projektna dokumentacija ne sadrze odredbu koja bi zahtevala uspostavljanje uskladjenosti odnosno ako ne postoje tehnicka sredstva za zadovoljavajuce uspostavljanje uskladjenosti odredjenog proizvoda ili usluge sa ovim standardima, tehnickim saglasnostima ili opstim tehnickim specifikacijama odnosno projektnom dokumentacijom;

2)                        ako bi pridrzavanje prejudiciralo primenu uzajamnog priznavanja tipskih odobrenja za telekomunikacijsku ili terminalnu opremu odnosno standardizacije na podrucju informacijske tehnologije i telekomunikacija ili na drugim specificnim podrucjima dobara ili usluga;

3)                        ako bi pridrzavanje standarda, tehnickih saglasnosti ili opstih tehnickih specifikacija zahtevalo da narucilac izvrsi nabavku dobara inkompatibilnih sa postojecom opremom ili bi takva nabavka imala za posledicu nesrazmerno velike troskove ili bi naruciocu stvorila nesrazmerne tehnicke teskoce;

4)                        ako je u pitanju ugovor o javnoj nabavci izrazito inovativnog karaktera, u odnosu na koji pridrzavanje standarda, tehnickih saglasnosti ili opstih tehnickih specifikacija ne bi bilo primereno.

Narucilac mora u javnom pozivu ili u konkursnoj dokumentaciji navesti razloge za postupanje na nacin iz stava 1. ovog clana.

Drugi nacini odredjivanja tehnickih specifikacija

Clan 40.

Ukoliko ne postoje standardi, tehnicke saglasnosti ili opste tehnicke specifikacije, tehnicke specifikacije mogu da se odrede na sledeci nacin:

1)                        u skladu sa tehnickim specifikacijama koje se primenjuju u SR Jugoslaviji, a koje odgovaraju osnovnim zahtevima koji se primenjuju u Evropskoj uniji za tehnicku harmonizaciju (narocito kod javnih nabavki u oblastima informacionih tehnologija, telekomunikacija i sl.);

2)                        u skladu sa tehnickim specifikacijama koje se primenjuju u SR Jugoslaviji, a koje se odnose na izradu nacrta, metode izracunavanja, izvrsenje radova i upotrebu materijala;

3)                        u skladu sa drugim dokumentima, gde narucilac mora da se pridrzava sledeceg redosleda prilikom opredeljivanja:

(a)                        jugoslovenski standard JUS, koji je preuzet medjunarodni standard;

(b)                        neki drugi nacionalni standard;

(v)                        tehnicka saglasnost i preporuka koji se primenjuju u SR Jugoslaviji.

Standardi

Clan 41.

Jugoslovenski standard je standard prihvacen od strane saveznog organa nadleznog za standardizaciju, koji je dostupan javnosti.

Medjunarodni standard je standard prihvacen od strane medjunarodne organizacije za standarde, odnosno medjunarodne standardizacijske organizacije, koji je dostupan javnosti.

Evropski standard je standard prihvacen od strane nadleznog organa Evropske unije, koji je dostupan javnosti.

Inostrani nacionalni standard je standard prihvacen od strane nadleznog organa odredjene drzave, koji je dostupan javnosti.

Drugi standardi su standardi koji mogu biti prihvaceni po razlicitim osnovima (npr. granski standardi, standardi preduzeca i dr.).

Tehnicka saglasnost

Clan 42.

Tehnicka saglasnost je pozitivna tehnicka ocena podobnosti odredjenog proizvoda za predvidjenu upotrebu.

Evropska tehnicka saglasnost je pozitivna tehnicka ocena podobnosti odredjenog proizvoda za predvidjenu upotrebu koja se zasniva na ispunjenju osnovnih zahteva za gradnju za koju su namenjeni, a koju daje organ nadlezan za davanje tehnicke saglasnosti.

Evropska tehnicka saglasnost primenjuje se kod javne nabavke gradjevinskih radova.

Zajednicka tehnicka specifikacija

Clan 43.

Zajednicka tehnicka specifikacija je tehnicka specifikacija doneta u skladu sa postupkom prihvacenim od strane Vlade koji se jedinstveno primenjuje u drzavama-clanicama Evropske unije.

Navodjenje bitnih zahteva i troskovi naknade za koriscenje patenata

Clan 44.

Bitni zahtevi koji nisu ukljuceni u vazece tehnicke norme i standarde, a koji se odnose na bezbednost i druge okolnosti od opsteg interesa, moraju da se primenjuju i da se izricito navedu u konkursnoj dokumentaciji.

Narucilac moze da navede u konkursnoj dokumentaciji da naknadu za koriscenje patenata, kao i odgovornost za povredu zasticenih prava intelektualne svojine trecih lica, snosi ponudjac.

 

7. Uslovi za ucesce u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci

Obavezni uslovi za ucesce

Clan 45.

Narucilac ce u javnom pozivu objaviti uslove koje ponudjac mora da ispuni da bi mogao da ucestvuje u postupku.

Pravo na ucesce u postupku ima domace ili strano pravno ili fizicko lice:

1)                        koje je registrovano za obavljanje odgovarajuce delatnosti kod nadleznog organa drzave u kojoj ima sediste;

2)                        protiv kojeg nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja, stecaja ili likvidacije odnosno da nije prestao sa radom na osnovu sudske ili druge odluke sa obavezujucom snagom;

3) koje nije u roku od pet godina pre objavljivanja postupka javne nabavke pravosnaznom odlukom sudskog ili upravnog organa kaznjen za krivicno delo, privredni prestup ili prekrsaj u vezi sa svojim poslovanjem odnosno ako mu u tom roku nije izrecena pravosnazna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke;

4) koje je izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dazbine u skladu sa propisima drzave u kojoj ima sediste odnosno u skladu sa propisima Republike Crne Gore kada ima sediste na njenoj teritoriji;

5) ako ima vazecu dozvolu nadleznog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, a takva dozvola je predvidjena posebnim propisom;

6) koje raspolaze neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom;

7) koje raspolaze dovoljnim tehnickim kapacitetima.

Narucilac moze da odredi dodatne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza koje ponudjac ima prema svojim podizvodjacima ili dobavljacima.

Dokazivanje ispunjenosti uslova

Clan 46.

Ponudjac uz ponudu dostavlja sledece dokaze o ispunjenosti uslova iz clana 45. ovog zakona, i to:

1)                        izvod iz sudskog ili drugog registra;

2)                        potvrdu nadleznog poreskog organa drzave u kojoj ima sediste ili Republike Crne Gore, odnosno potvrdu Republicke uprave javnih prihoda;

3)                        potvrdu nadleznog organa koji vodi evidenciju izdatih dozvola za obavljanje odgovarajuce delatnosti;

4)                        bilans stanja overen od strane ovlascenog revizora ili izvod iz tog bilansa stanja odnosno iskaz o ponudjacevim ukupnim prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda, radova ili usluga, na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi - za prethodne tri obracunske godine, kao i misljenje ili iskaze banaka ili drugih specijalizovanih institucija odnosno dokaze koji su navedeni u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji. Narucilac je duzan da u javnom pozivu ili u konkursnoj dokumentaciji navede koji je elemenat iz ove tacke izabrao i koje druge elemente koji dokazuju finansijski i poslovni kapacitet ponudjac treba da prilozi;

5)                        jedan ili vise dokaza primerenih predmetu ugovora, kolicini i nameni, kao sto je:

(a)                        spisak najvaznijih isporucenih dobara, izvedenih radova ili pruzenih usluga u poslednje tri godine, sa iznosima, datumima i listama kupaca odnosno narucilaca. Ako su kupci odnosno narucioci, subjekti koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocem, dokaz mora biti u obliku potvrde, izdate ili potpisane od strane nadleznog organa; ako su kupci, odnosno narucioci ostala pravna lica odnosno preduzetnici, potvrdu izdaje ili potpisuje kupac odnosno narucilac;

(b)                        opis ponudjaceve tehnicke opremljenosti i aparature, mera za obezbedjivanje kvaliteta i kapaciteta za istrazivanje i razvoj;

(v)                        izjava o kljucnom tehnickom osoblju i drugim ekspertima koji rade za ponudjaca, koji ce biti odgovorni za izvrsenje ugovora, kao i o licima odgovornim za kontrolu kvaliteta;

(g)                        uzorak opisa ili fotografija proizvoda i opisa radova ili usluga koje ce ponudjac izvesti odnosno pruziti. U slucaju sumnje, narucilac moze da zahteva dokaz o autenticnosti uzoraka, opisa ili fotografija;

(d)                        potvrda izdata od strane ovlascenih organa ili organizacija za kontrolu kvaliteta kojima ce se potvrditi uskladjenost proizvoda odnosno usluga sa tehnickim specifikacijama ili standardima trazenim u konkursnoj dokumentaciji;

(dj)                        izvestaj o ispitivanju, kada su proizvodi koji treba da se isporuce slozeni, a usluge ili radovi slozeni ili kada je predmet javne nabavke, u izuzetnim slucajevima, namenjen za posebne svrhe. Ispitivanje obavljaju predstavnici narucioca ili, u ime narucioca, nadlezni organ drzave u kojoj ponudjac ima sediste. Ispitivanje se odnosi na ponudjaceve proizvodne mogucnosti, a po potrebi, i na njegove kapacitete za istrazivanje i razvoj i nacin obezbedjivanja kvaliteta.

Ako ponudjac ima sediste u drugoj drzavi ili u Republici Crnoj Gori, narucilac mora da proveri da li su dokumenti kojima ponudjac dokazuje ispunjenost trazenih uslova izdati od strane nadleznih organa te drzave odnosno Republike Crne Gore.

Ministar finansija i ekonomije ce sastaviti spisak nadleznih organa stranih drzava koji izdaju dokumente koje u skladu sa odredbom stava 2. ovog clana podnose strani ponudjaci.

Ponudjac je duzan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene u bilo kojem od podataka iz stava 1. ovog clana, o toj promeni pismeno obavesti narucioca i da je dokumentuje na propisani nacin.

Ponudjac obezbedjuje da njegovi podizvodjaci, ako su navedeni u ponudi, takodje ispunjavaju uslove iz clana 45. ovog zakona, a dokazivanje ispunjenosti tih uslova dokumentuje se na nacin iz stava 1. ovog clana.

Ponudjac je duzan da u ponudi posebno potvrdi prihvatanje uslova iz clana 45. stava 1. tacka 4. ovog zakona i da naznaci da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na odredjene partije.

U slucaju da ponudjac da ponudu za sve partije, ona mora biti podneta tako da se moze ocenjivati za svaku partiju posebno.

Strucne reference i poverljivost pribavljenih podataka

Clan 47.

Ako narucilac zahteva da se priloze strucne reference, duzan je da u javnom pozivu ili u pozivu da se daju ponude i u konkursnoj dokumentaciji posebno naznaci koje strucne preporuke (reference)                        ponudjaci moraju pribaviti.

Narucilac je duzan da dosledno postuje zakonite interese ponudjaca, stiteci njihove tehnicke ili poslovne tajne.

Narucilac moze da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke.

Ponudjac je odgovoran za autenticnost strucnih referenci iz stava 1. ovog clana.

Izjava ponudjaca

Clan 48.

Ako nadlezni organ drzave odnosno republike u kojoj ponudjac ima sediste ne izda potvrdu iz clana 46. stav 1. tacka 2. ovog zakona, ponudjac moze, umesto potvrde, priloziti svoju pismenu izjavu, overenu pred nadleznim organom drzave odnosno republike u kojoj ima sediste, datu pod krivicnom i materijalnom odgovornoscu.

8. Priznavanje kvalifikacije

Ustanovljavanje kvalifikacije

Clan 49.

Narucilac je duzan da pre nego sto ugovori nabavku proveri da li ponudjac ispunjava uslove u pogledu poslovnog i finansijskog kapaciteta, odredjene u clanu 45. stav 2. tacka 6. ovog zakona.

Narucilac je duzan da nabavku ugovori postujuci kriterijume za ustanovljavanje kvalifikacije koji se odnose na finansijske, kadrovske i tehnicke sposobnosti ponudjaca za izvrsenje nabavke.

Narucilac moze da definise i dodatne kriterijume za ustanovljavanje kvalifikacije ponudjaca koji ne mogu diskriminisati pojedine ponudjace.

Ustanovljavanje kvalifikacije podizvodjaca

Clan 50.

Pri ustanovljavanju kvalifikacije za izvrsenje nabavke, narucilac moze da zahteva od ponudjaca da u ponudi navede da li ce izvrsenje nabavke u celini ili delimicno poveriti podizvodjacu.

U slucaju da se izvodjenje nabavke namerava poveriti podizvodjacu, ponudjac je duzan da navede ime podizvodjaca, a ukoliko ugovor bude zakljucen, taj podizvodjac ce biti naveden u ugovoru izmedju narucioca i ponudjaca.

Ponudjac u potpunosti odgovara za izvrsenje ugovorene nabavke naruciocu, bez obzira na broj podizvodjaca.

Ponudjac je duzan da naruciocu na njegov zahtev omoguci pristup kod podizvodjaca, radi ustanovljavanja kvalifikacije.

Podnosenje zajednicke ponude

Clan 51.

Ponudu moze podneti grupa ponudjaca.

U slucaju iz stava 1. ovog clana narucilac ne moze od grupe ponudjaca da zahteva da se povezuju u odredjeni pravni oblik kako bi mogli da podnesu zajednicku ponudu.

Narucilac moze da zahteva od grupe ponudjaca da podnesu pravni akt kojim se obavezuju na zajednicko izvrsenje nabavke ako dobiju ugovor, pod uslovom da je takav zahtev neophodan za uspesno izvrsenje nabavke.

Pravnim aktom iz stava 3. ovog clana precizira se odgovornost svakog pojedinog ponudjaca za izvrsenje ugovora.

Ponudjaci iz grupe ponudjaca odgovaraju neograniceno solidarno prema naruciocu.

Narucilac moze da trazi od pravnih lica da u ponudama ili u zahtevima za ucestvovanje navedu imena i odgovarajuce profesionalne kvalifikacije lica koja ce biti odgovorna za izvrsenje ugovora.

Izbor kandidata

Clan 52.

U prvoj fazi restriktivnog postupka i postupka sa pogadjanjem narucilac ce izabrati one ponudjace koje ce u drugoj fazi pozvati kao kandidate da podnesu ponudu ili da ucestvuju u pogadjanju.

Narucilac ce u prvoj fazi postupaka iz stava 1. ovog clana izabrati kandidate na osnovu podataka koje su dostavili ponudjaci, a koji dokazuju ponudjacev:

1)                        pravni status;

2)                        poslovni kapacitet;

3)                        finansijski kapacitet;

4)                        tehnicke kvalifikacije i

5)                        kadrovske kvalifikacije.

Ponudjac dokazuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog clana na nacin uredjen u clanu 46. ovog zakona.

Sastavljanje liste kandidata

Clan 53.

Narucilac je duzan da sastavi listu kandidata i da odredi period za koji se priznaje njihova kvalifikacija, koji ne moze biti duzi od tri godine.

Narucilac koji bira ponudjaca u postupku sa pogadjanjem zbog toga sto nije primio ispravne ili prihvatljive ponude, duzan je da u postupak ukljuci sve ponudjace iz prethodnog neuspelog otvorenog ili restriktivnog postupka kojima je priznata kvalifikacija na osnovu clana 52. ovog zakona i koji su podneli ispravne ponude, i da objavi oglas da ce javnu nabavku da ugovori u postupku sa pogadjanjem.

9. Kriterijumi za izbor najbolje ponude

Odredjivanje kriterijuma

Clan 54.

Narucilac je duzan da objavi identicne kriterijume za izbor najbolje ponude u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.

Kriterijumi na osnovu kojih narucilac bira najbolju ponudu u konkursnoj dokumentaciji moraju biti opisani i vrednovani, ne smeju biti diskriminatorski i moraju stajati u logickoj vezi sa sadrzinom javne nabavke.

Narucilac ce u konkursnoj dokumentaciji navesti, opisati i vrednovati unapred sve kriterijume koje namerava da primeni.

Narucilac ne moze da menja kriterijume posle oglasavanja javnog poziva za davanje ponuda ili dodele ugovora o javnoj nabavci u restriktivnom postupku.

Pri ocenjivanju ponuda narucilac je duzan da primenjuje samo one kriterijume koji su sadrzani u konkursnoj dokumentaciji i to na nacin kako su opisani i vrednovani.

Vrste kriterijuma

Clan 55.

Kriterijumi za ocenjivanje ponude su:

1)                        ekonomski najpovoljnija ponuda ili

2)                        najniza ponudjena cena.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ponuda koja se zasniva na razlicitim kriterijumima, u zavisnosti od predmeta javne nabavke i to narocito na:

1)                        rok isporuke ili izvrsenja usluge ili radova;

2)                        tekucim troskovima;

3)                        troskovnoj ekonomicnosti;

4)                        kvalitetu i primeni odgovarajucih sistema LjA/LjC;

5)                        estetskim i funkcionalnim karakteristikama;

6)                        tehnickim i tehnoloskim prednostima;

7)                        post-prodajnom servisiranju i tehnickoj pomoci;

8)                        garantnom periodu, vrsti i kvalitetu garancija i garantovanim vrednostima;

9)                        obavezama u pogledu rezervnih delova;

10)                        post-garancijskom odrzavanju;

11)                        ponudjenoj ceni;

12)                        mogucnostima tipizacije i unifikacije;

13)                        obimu angazovanja podizvodjaca i dr.

Svakom od elemenata iz stava 2. ovog clana narucilac u konkursnoj dokumentaciji odredjuje relativni znacaj (ponder), tako da zbir podnera iznosi 100.

Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude narucilac sprovodi tako sto ih rangira na osnovu tih kriterijuma i pondera odredjenih za te kriterijume.

Izbor izmedju dostavljenih ponuda primenom kriterijuma najnize ponudjene cene zasniva se na najnizoj ceni kao jedinom kriterijumu, ako su ispunjeni svi uslovi navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

Ako se primenjuje kriterijum najnize ponudjene cene, narucilac ne moze po zakljucenju ugovora da prihvati bilo kakvo naknadno povecanje cene.

Ponude sa varijantama

Clan 56.

Ako je kriterijum za dodelu ugovora o javnoj nabavci ekonomski najpovoljnija ponuda, narucilac moze da uzme u obzir varijante podnete od strane ponudjaca koje ispunjavaju minimum zahteva iz naruciocevih tehnickih specifikacija.

Narucilac je duzan da u konkursnoj dokumentaciji navede minimalne tehnicke specifikacije koje se moraju postovati u predlogu sa varijantama, kao i posebne zahteve za predstavljanje tih predloga.

Ako ponuda sa varijantama nije dozvoljena narucilac je duzan da to posebno naglasi u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.

Narucilac ne moze da odbije predlozene varijante iskljucivo na osnovu toga sto je ponuda sa varijantama bila sastavljena na bazi tehnickih specifikacija, izradjenih u skladu sa nacionalnim tehnickim specifikacijama, koje su bile priznate kao primerene za ispunjenje sustinskih zahteva.

Neuobicajeno niska cena

Clan 57.

Ako su u ponudi za odredjenu javnu nabavku ponudjene neuobicajeno niske cene, narucilac je duzan, da u pismenom obliku zahteva podrobno obrazlozenje svih onih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a narocito navode u pogledu ekonomike nacina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehnickih resenja, u pogledu izuzetno povoljnih uslova koji ponudjacu stoje na raspolaganju za izvrsenje ugovora ili u pogledu originalnosti proizvoda ili radova koje ponudjac predlaze.

Narucilac je duzan da ponudjacu, u slucaju iz stava 1. ovog clana odredi primeren rok za odgovor, koji ne moze biti duzi od 20 dana od dana dostavljanja zahteva.

Narucilac je duzan da, po dobijanju obrazlozenja, proveri merodavne sastavne elemente ponude iz stava 1. ovog clana.

Dodatna objasnjenja, kontrola i dopustene ispravke

Clan 58.

Narucilac moze da zahteva od ponudjaca dodatna objasnjenja koja ce mu pomoci pri pregledu, vrednovanju i uporedjivanju ponuda, a moze da vrsi i kontrolu (uvid) kod ponudjaca odnosno njegovog podizvodjaca.

Narucilac ne moze da zahteva, dozvoli ili ponudi bilo kakvu promenu u sadrzini ponude, ukljucujuci promenu cene, a posebno ne moze da zahteva, dozvoli ili ponudi takvu promenu koja bi neadekvatnu ponudu ucinila adekvatnom.

Narucilac moze, uz saglasnost ponudjaca, da izvrsi samo ispravke racunskih gresaka uocenih prilikom razmatranja ponude po okoncanom postupku otvaranja ponuda.

Narucilac moze da zahteva da mu ponudjac dostavi podatke o svojim poslovnim vezama koje su od znacaja za konkretnu javnu nabavku.

U slucaju kada se dodeljuje ugovor o javnoj nabavci cija je vrednost veca od 300.000.000 dinara, ponudjac je duzan da naruciocu podnese ponudu i kopiju ponude u dve odvojene koverte.

Za identicnost ponude i kopije jemci ponudjac.

Ponuda se otvara u skladu sa odredbama ovog zakona, a kopija ponude se neotvorena istovremeno i neposredno dostavlja Komisiji za zastitu prava ponudjaca.

Ako se ne podnese zahtev za zastitu prava, deponovana kopija se vraca ponudjacu odmah po isteku roka za podnosenje zahteva za zastitu prava.

Ako ponudjac podnese zahtev za zastitu prava, deponovana kopija se vraca ponudjacu odmah po okoncanju postupka za zastitu prava.

10. Rokovi u postupku dodele ugovora o javnim nabavkama

Rok za podnosenje ponuda

Clan 59.

Narucilac je duzan da u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji odredi rok u kojem treba podneti ponude.

Rok za podnosenje ponuda odredjen u javnom pozivu mora biti isti kao i rok za podnosenje ponuda odredjen u konkursnoj dokumentaciji.

Odredjivanjem roka iz stava 2. ovog clana smatra se odredjivanje datuma i sata do kojeg se ponude mogu podnositi.

Po isteku roka za podnosenje ponuda ponudjac ne moze povuci niti menjati svoje ponude, a ukoliko to ipak ucini ili ukoliko ne potpise ugovor kada je njegova ponuda izabrana, narucilac je ovlascen da unovci garanciju datu uz ponudu.

Ponudjac podnosi ponudu licno ili putem poste.

Racunanje rokova

Clan 60.

Rokovi za podnosenje ponuda racunaju se od dana kada je javni poziv o javnoj nabavci objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Blagovremena ponuda

Clan 61.

Blagovremenom ponudom smatra se ponuda podneta do datuma i sata odredjenih u javnom pozivu.

Narucilac je duzan da po prijemu odredjene ponude naznaci datum i sat njenog prijema i da ponudjacu, na njegov zahtev, izda potvrdu o prijemu.

Ako je ponuda podneta po isteku datuma i sata odredjenih u javnom pozivu, smatrace se neblagovremenom, a narucilac ce je po okoncanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponudjacu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Odredjivanje roka za podnosenje ponuda

Clan 62.

Rok za podnosenje ponuda mora biti primeren vremenu potrebnom za pripremu ispravne ponude.

Ako se za pripremu ponude zahteva pregled obimne konkursne dokumentacije ili obimnih tehnickih specifikacija, obilazak lokacije i sl. narucilac ce predvideti mogucnost produzenja roka.

Opsti rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku

Clan 63.

Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku ne moze biti kraci od 40 dana od dana kada je javni poziv objavljen u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Skraceni rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku

Clan 64.

Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti i kraci od roka iz clana 63. ovog zakona, ali ne kraci od 30 dana.

Rok za podnosenje ponuda u otvorenom postupku moze biti i kraci od roka iz stava 1. ovog clana, ali ne kraci od 22 dana od dana kada je javni poziv objavljen, ako je narucilac u skladu sa clanom 69. ovog zakona:

1)                        objavio prethodni raspis o nameri da dodeli javnu nabavku i to na propisanom obrascu;

2)                        prethodni raspis objavio najmanje 52 dana i najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen;

3)                        u prethodnom raspisu objavio najmanje onoliko informacija koliko ih je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa.

 

Rokovi za podnosenje prijava u restriktivnom postupku i u postupku sa pogadjanjem

Clan 65.

Rok za podnosenje prijava za ucestvovanje u restriktivnom postupku i u postupku sa pogadjanjem posto je prethodno objavljen javni poziv ne moze biti duzi od 25 dana od dana kada je narucilac poslao poziv.

Odredjivanje opsteg roka za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku

Clan 66.

Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku ne moze biti kraci od 30 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv.

Skraceni rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku

Clan 67.

Rok za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku moze biti i kraci od roka iz clana 66. ovog zakona, ali ne moze biti kraci od 26 dana od dana kada je narucilac poslao pismeni poziv ako je narucilac:

1)                        objavio prethodni raspis o nameri da dodeli javnu nabavku i to na propisanom obrascu;

2)                        prethodni raspis objavio najmanje 52 dana i najvise 12 meseci pre nego sto je javni poziv objavljen;

3)                        u prethodnom raspisu objavio najmanje onoliko informacija koliko ih je imao na raspolaganju u momentu slanja tog raspisa.

Prijava za ucestvovanje u postupku za dodelu ugovora o javnoj nabavci moze se poslati pismom, telegramom, teleksom, telefaksom ili elektronskom postom, a moze se najaviti telefonom.

Ako su prijave poslate telegramom, teleksom, telefaksom, elektronskom postom ili najavljene telefonom, moraju biti potvrdjene pismom koje se dostavlja u roku koji je odredjen za dostavljanje ponuda.

Uslovi za dodatno skracenje rokova u restriktivnom postupku

Clan 68.

Ako u restriktivnom postupku zbog hitnosti nije moguce postovati rokove iz clana 67. ovog zakona, narucilac moze da odredi sledece rokove:

1)                        krajnji rok za podnosenje prijave za ucestvovanje u postupku ne moze biti kraci od 15 dana od dana kada je poslat poziv;

2)                        krajnji rok za podnosenje ponude ne moze biti kraci od 10 dana od dana poziva za ucestvovanje na konkursu.

Ako je kandidat blagovremeno zahtevao dodatna obavestenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom, narucilac je duzan da mu ih dostavi najkasnije cetiri dana pre isteka roka za podnosenje ponuda.

Prijave i pozivi za ucestvovanje na konkursu salju se najbrzim mogucim putem.

Ako ponudjac posalje prijavu telegramom, teleksom, telefaksom ili je najavi telefonom, duzan je da je potvrdi pismom, koje se salje pre isteka roka iz stava 1. ovog clana.

Odredbe st. 1-4. ovog clana ne odnose se na javne nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja.

11. Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci

Nacin objavljivanja javne nabavke

Clan 69.

Svi oglasi o javnim nabavkama objavljuju se u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" i u najmanje jos jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike.

Ako vrednost javne nabavke prelazi 6.000.000 dinara za dobra i usluge, odnosno 120.000.000 dinara za radove, oglasi iz stava 1. ovog clana objavljuju se i u novinama, odnosno u odgovarajucoj poslovnoj publikaciji ili tehnickom ili profesionalnom casopisu, koji su dostupni siroj medjunarodnoj strucnoj i drugoj javnosti, na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini.

Oglasi o javnim nabavkama objavljuju se i na Web site-u Uprave, u skladu sa odlukom Uprave.

Oglasi o javnim nabavkama iz stava 3. ovog clana objavljuju se na srpskom jeziku i na jeziku koji se uobicajeno koristi u medjunarodnoj trgovini.

Vrste oglasa

Clan 70.

Vrste oglasa su:

1)                        prethodni raspis;

2)                        javni poziv;

3)                        javni poziv za kvalifikaciju ponudjaca;

4)                        obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci i

5)                        periodicno informativno obavestenje.

U restriktivnom postupku narucilac ce objaviti javni poziv u prvoj fazi podnosenja ponuda zbog utvrdjivanja kvalifikacije, a u drugoj fazi poziva kandidate da podnesu ponude.

Javni poziv za kvalifikaciju ponudjaca i periodicno informativno obavestenje objavljuju se samo u slucajevima javne nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja.

Prethodni raspis

Clan 71.

Za planirane javne nabavke cija je okvirna vrednost veca od 50.000.000 dinara narucilac je duzan da najmanje jednom godisnje objavi prethodni raspis o nameri da dodeli javnu nabavku.

U slucaju javnih nabavki u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja, prethodni raspis se objavljuje najkasnije 12 meseci pre datuma kada ce narucilac poslati poziv za ucesce u restriktivnom postupku ili u postupku sa pogadjanjem, pri cemu narucilac mora postovati i rokove odredjene za podnosenje ponude predvidjene ovim zakonom.

Javni poziv

Clan 72.

Narucilac je duzan da objavi javni poziv:

1)                        u slucaju javne nabavke u otvorenom postupku;

2)                        u prvoj fazi restriktivnog postupka i

3)                        u slucaju javne nabavke u postupku sa pogadjanjem posle prethodnog objavljivanja.

Javni poziv sadrzi podatke o naruciocu, predmetu nabavke, uslovima za ucestvovanje, kriterijumima, vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju, vremenu i mestu podnosenja ponude, okvirnom datumu donosenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, kao i o imenu osobe za kontakt koja ce pruzati dodatne informacije.

Javni poziv moze da sadrzi i druge podatke neophodne za obavestavanje ponudjaca.

Javni poziv za kvalifikaciju ponudjaca i sadrzina poziva za podnosenje ponuda u restriktivnom postupku

Clan 73.

U restriktivnom postupku narucilac bira najpovoljniju ponudu posle sprovedenog kvalifikacionog postupka u prvoj fazi.

U slucaju kvalifikacionog postupka, narucilac je duzan da obezbedi da razliciti ponudjaci mogu u bilo kojem momentu zatraziti da se ustanovi njihova kvalifikacija za ucestvovanje.

Ako je upucen javni poziv u kvalifikacionom postupku, ponudjaci iz postupka sa prethodnim ustanovljavanjem kvalifikacija ili ucesnici u postupku sa pogadjanjem bice izabrani izmedju kandidata, u skladu sa ovim metodom izbora.

Javni poziv za kvalifikaciju ponudjaca u kvalifikacionom postupku sadrzi narocito podatke o: 

1)                        nazivu i adresi narucioca, ukljucujuci broj telefona, telefaksa i teleksa, kao i e-mail adresu;

2)                        nameni zbog koje se primenjuje kvalifikacioni postupak;

3)                        adresi na kojoj se mogu dobiti obavestenja u vezi sa ucestvovanjem u kvalifikacionom postupku;

4)                        roku za podnosenje zahteva za ucestvovanje;

5)                        trajanju kvalifikacionog postupka, ukoliko je moguce dati procenu.

Ako narucilac oceni da ce odlucivanje trajati duze od sest meseci od dana podnosenja zahteva za ucestvovanje, duzan je da u roku od dva meseca od dana podnosenja zahteva obavesti podnosioce o razlozima produzenog odlucivanja i o datumu odlucivanja.

Kvalifikacioni postupak moze se odvijati kroz vise faza kvalifikacije i mora biti postavljen na nediskriminatorskim kriterijumima i uslovima, unapred ustanovljenim od strane narucioca.

Narucilac moze kriterijume i uslove iz stava 6. ovog clana po potrebi azurirati.

Na zahtev svakog zainteresovanog dobavljaca i pruzaoca usluga, kriterijumi i uslovi iz stava 6. ovog clana moraju biti dostupni, a narucilac je duzan i da ga obavesti o njihovom azuriranju.

Ako narucilac smatra da njegov sistem kvalifikacije ispunjava i zahteve drugih narucilaca, duzan je da zainteresovanim dobavljacima i pruzaocima usluga dostavi nazive tih narucilaca.

Narucioci su duzni da primenjuju kvalifikacioni postupak za dodelu ugovora o javnim nabavkama u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja.

Narucilac je duzan da istovremeno i u pisanom obliku pozove izabrane kandidate da podnesu ponude.

Poziv sadrzi narocito podatke o:

1)                        adresi na kojoj kandidat moze zahtevati konkursnu dokumentaciju i dopunsku dokumentaciju, roku za podnosenje zahteva, iznosu i uslovima placanja za konkursnu dokumentaciju;

2)                        roku za prijem ponuda, adresi na koju se salju ponude i jeziku na kome treba da budu sastavljene;

3)                        referencama ponudjaca u oblasti na koju se javna nabavka odnosi;

4)                        listi dokumenata koje treba podneti kao prilog kojim se potvrdjuju navodi kandidata koji se odnose na ispunjenje uslova za ucestvovanje ili kojima se dopunjuju podaci kojima se dokazuje finansijski i poslovni kapacitet kandidata i sposobnost za izvrsenje ugovora koji je predmet poziva;

5)                        datumu otvaranja ponuda.

Obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci

Clan 74.

Narucilac je duzan da u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" objavi obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci, najkasnije u roku od 14 dana od dana zakljucenja ugovora.

Periodicno informativno obavestenje

Clan 75.

Periodicno informativno obavestenje odnosi se na dobra, radove ili usluge koji su predmet javne nabavke u restriktivnom postupku ili u postupku sa pogadjanjem kojim se pozivaju svi zainteresovani ponudjaci da podnesu pismene prijave.

U obavestenju iz stava 1. ovog clana navodi se da ce ugovor biti dodeljen u restriktivnom postupku ili u postupku sa pogadjanjem, bez naknadnog objavljivanja javnog poziva i pozivaju se zainteresovani ponudjaci da se u pismenom obliku prijave za ucestvovanje.

Pre otpocinjanja izbora ponudjaca ili ucesnika u pogadjanju narucilac je duzan da pozove sve kandidate da potvrde svoj interes za ucestvovanje u postupku javne nabavke.

12. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda

Clan 76.

Otvaranje ponuda u otvorenom postupku i u drugoj fazi restriktivnog postupka je javno.

Izuzetno, narucilac moze iz razloga cuvanja poslovne, sluzbene, vojne ili drzavne tajne odluciti da postupak otvaranja ponuda ne bude javan.

Odluku iz stava 2. ovog clana narucilac je duzan da navede prilikom oglasavanja javne nabavke.

Zapisnik o otvaranju ponuda

Clan 77.

Narucilac je duzan da o postupku otvaranja ponuda vodi zapisnik u koji se unose narocito sledeci podaci:

1)                        broj pod kojim je ponuda zavedena;

2)                        naziv, odnosno sifra ponudjaca, ako je konkurs anoniman;

3)                        ponudjena cena i eventualni popusti koje nudi ponudjac.

Narucilac je duzan da u toku postupka obezbedi cuvanje ponudjaceve poslovne tajne.

Ministar finansija i ekonomije blize uredjuje postupak otvaranja ponuda u otvorenom postupku, restriktivnom postupku i u postupku sa pogadjanjem i propisuje obrazac za vodjenje zapisnika o otvaranju ponuda.

Dostavljanje zapisnika o otvaranju ponuda

Clan 78.

Narucilac je duzan da u roku od tri dana od dana okoncanja postupka otvaranja ponuda posalje ponudjacima zapisnik o otvaranju ponuda.

13. Dodela ugovora o javnoj nabavci

Ispravna ponuda, odgovarajuca ponuda i prihvatljiva ponuda

Clan 79.

Narucilac bira najboljeg ponudjaca ako je pribavio najmanje dve nezavisne ispravne ponude od strane dva razlicita ponudjaca, koji nisu povezana lica u smislu zakona kojim se uredjuje porez na dobit preduzeca, odnosno zakona kojim se uredjuje porez na dohodak gradjana.

Narucilac je duzan da u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci, posto pregleda i oceni ponude, odbije sve neispravne ponude, a moze odbiti i neodgovarajuce i neprihvatljive ponude.

Ako je primio samo neodgovarajuce ili samo neprihvatljive ponude, narucilac moze da nastavi postupak dodele ugovora o javnoj nabavci u skladu sa odredbama clana 23. ovog zakona.

Narucilac moze da zahteva od ponudjaca ili kandidata da u roku koji nije duzi od 20 dana podnesu dodatne dokaze o ispunjavanju uslova, ali samo u slucaju kada ponudjac ili kandidat nisu mogli pribaviti trazena dokumenta zbog toga sto se ona ne izdaju po propisima drzave odnosno Republike Crne Gore, u kojoj ponudjac ili kandidat ima sediste.

U slucaju iz stava 4. ovog clana, narucilac ce da navede koji dokumenti ili drugi dokazi moraju biti prilozeni.

Odbijanje svih ponuda

Clan 80.

Narucilac je duzan da svoju odluku o odbijanju svih ponuda pismeno obrazlozi, posebno navodeci razloge odbijanja.

Narucilac je duzan da odluku iz stava 1. ovog clana objavi u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

Izvestaj o dodeli ugovora o javnoj nabavci

Clan 81.

Narucilac je duzan da sastavi pismeni izvestaj o svakom dodeljenom ugovoru o javnoj nabavci.

Izvestaj iz stava 1. ovog clana mora da sadrzi narocito sledece podatke:

1)                        ime i adresu narucioca;

2)                        predmet i vrednost ugovora o javnoj nabavci;

3)                        imena ponudjaca cije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje;

4)                        ime uspesnog ponudjaca i razloge za izbor njegove ponude, a ako je ponudjac naveo da ce nabavku izvrsiti uz pomoc podizvodjaca, i svaki deo ugovora koji ce izvrsiti podizvodjac i

5)                        ako je primenjen postupak sa pogadjanjem - okolnosti koje opravdavaju primenu tog postupka.

Obrazlozeno obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci

Clan 82.

Na osnovu izvestaja iz clana 81. ovog zakona, narucilac je duzan da ponudjacima odmah posalje obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci.

Ponudjac koji nije izabran moze pismeno zahtevati obrazlozeno obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci u roku od osam dana od dana prijema obavestenja iz stava 1. ovog clana.

Narucilac je duzan da obrazlozeno obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci posalje ponudjacu iz stava 2. ovog clana u roku od 15 dana od dana prijema pismenog zahteva.

Obrazlozeno obavestenje iz stava 2. ovog clana sadrzi sledece podatke:

1)                        razloge za odbijanje ponude podnosioca zahteva iz stava 2. ovog clana;

2)                        imena ponudjaca koji su ispunili zahtevane uslove i kriterijume;

3)                        prednosti izabrane ponude sa stanovista ispunjenosti kriterijuma;

4)                        ime ponudjaca cija je ponuda izabrana.

Narucilac moze da odbije da pruzi obrazlozeno obavestenje u celini ili delimicno, ako bi davanje takvih podataka bilo u suprotnosti sa propisima ili na neki drugi nacin u suprotnosti sa javnim interesom ili ako bi narusilo poslovnu tajnu izabranog ponudjaca, kao i ako bi obrazlozeno obavestenje sadrzalo podatke koji su drugim propisima odredjeni kao poverljivi ili bi saopsteni podaci mogli u skladu sa zakonom uticati na lojalnu konkurenciju medju ponudjacima ili drugim stranama u postupku.

Odbijanje zahteva za kvalifikaciju

Clan 83.

Narucilac je duzan da obavesti kandidate ciji je zahtev za kvalifikaciju odbijen o razlozima za odbijanje zahteva koji se mogu zasnivati iskljucivo na kriterijumima za kvalifikaciju.

Pismene izvestaje o kvalifikovanim ponudjacima razvrstanim prema vrsti javne nabavke, narucilac je duzan da cuva u skladu sa propisima kojima se uredjuje oblast dokumentarne gradje i arhive.

Iskljucivanje kandidata sa liste kvalifikovanih ponudjaca

Clan 84.

Narucilac moze iskljuciti kandidata sa liste kvalifikovanih ponudjaca samo iz razloga koji se zasnivaju na unapred utvrdjenim kriterijumima.

Narucilac ce o iskljucenju i o razlozima iskljucenja sa liste iz stava 1. ovog clana obavestiti ponudjaca.

 

IV. PREDMET UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI I POSEBNI SLUCAJEVI DODELE UGOVORA

1. Nabavka dobara

Odredjivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci dobara

Clan 85.

Predmet ugovora o javnoj nabavci dobara moze biti :

1)                        kupovina dobara (sa placanjem cene odjednom ili na rate);

2)                        zakup dobara;

3)                        lizing dobara (sa pravom kupovine ili bez toga prava).

Pratece usluge

Clan 86.

Ugovor o javnoj nabavci dobara moze obuhvatiti i pruzanje usluga ako su one nuzno vezane za isporuku dobara (montaza, prevoz, osiguranje ili druge usluge definisane od strane narucioca).

Dodatne isporuke

Clan 87.

Narucilac moze da dodeli ugovor o javnoj nabavci dobara u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja i u slucaju dodatnih isporuka prvobitnog dobavljaca namenjenih za:

1)                        delimicnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili

2)                        prosirenje obima postojecih proizvoda, materijala ili instalacija, koja bi zbog promene dobavljaca ili pruzaoca usluge obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike, sto bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehnicke teskoce u poslovanju i odrzavanju.

Ukupna vrednost dodatnih isporuka dobara iz stava 1. ovog clana ne moze da bude veca od 25% ukupne vrednosti glavne javne nabavke.

Druge isporuke

Clan 88.

Narucilac moze da dodeli ugovor o javnoj nabavci dobara u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja i u slucaju nabavke dobara namenjenih iskljucivo za potrebe istrazivanja, eksperimenata, studiranja ili razvoja, a narucilac ne namerava da ta dobra koristi za bilo kakve komercijalne ciljeve, niti da nadoknadjuje troskove istrazivanja i razvoja.

2. Nabavka radova

Odredjivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci radova

Clan 89.

Predmet ugovora o javnoj nabavci radova je:

1)                        izvodjenje radova;

2)                        projektovanje i izvodjenje radova povezanih sa specificnim aktivnostima navedenim u Aneksu II koji je sastavni deo ovog zakona;

3)                        rad pri izgradnji gradjevinskog objekta, uzetog kao celina, koji ispunjava sve ekonomske i tehnicke uslove narucioca.

Prethodno informativno obavestenje

Clan 90.

Ako je predvidjena vrednost radova veca od 50.000.000 dinara, narucilac je duzan da odmah po donosenju zakona kojim se uredjuje godisnji budzet Republike objavi prethodno informativno obavestenje o tim radovima.

Subvencionisana gradnja

Clan 91.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na izvodjenje radova za koje je investitor dobio subvenciju od direktnog ili indirektnog korisnika budzetskih sredstava ili od organizacije za obavezno socijalno osiguranje, ako subvencija prelazi 50% vrednosti ugovora o javnoj nabavci radova.

Odredbe stava 1. ovog clana primenjuju se na javne nabavke povezane sa gradnjom bolnica, sportskih i rekreativnih objekata i objekata za odmor, skolskih i univerzitetskih zgrada i zgrada koje se koriste za potrebe drzavnih organa, kao i sa niskom gradnjom u skladu sa Aneksom II.

Dodatni radovi

Clan 92.

Narucilac moze da dodeli ugovor o javnoj nabavci radova u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja i u slucajevima:

1)                        kod dodatnih radova ili usluga koji nisu bili ukljuceni u prvobitno dodeljeni projekat ili u prvu javnu nabavku, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci radova, pod uslovom da se ugovor dodeli prvobitnom izvodjacu radova ili pruzaocu usluga i ako:

(a)                        se takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu razdvojiti u tehnickom ili ekonomskom pogledu od glavne javne nabavke, a da se pri tom ne prouzrokuju nepremostive teskoce za narucioca ili

(b)                        su takvi radovi ili usluge, koje bi narucilac mogao dodeliti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora, neophodne za dalje faze izvodjenja radova, pri cemu ukupna vrednost svih dodatnih radova ili usluga ne moze da bude veca od 25% od ukupne vrednosti glavne javne nabavke;

2)                        kod novih usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje slicnih radova ili usluga, a izvodi ih prvobitni izvodjac, pod uslovom da se takvi radovi ili usluge uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio dodeljen prvi ugovor o javnoj nabavci. Ovu mogucnost narucilac je duzan da navede u prvoj objavi javnog poziva.

Narucilac moze da dodeli ugovor o javnoj nabavci radova u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja iz stava 1. tacka 2. ovog clana samo ako je proteklo manje od tri godine od zakljucenja prvog ugovora.

Drugi radovi

Clan 93.

Narucilac moze u postupku sa pogadjanjem posle prethodnog objavljivanja da dodeli i ugovor gde je gradnja ukljucena ili izvedena iskljucivo za potrebe istrazivanja, razvoja ili eksperimenta, a nije namenjena za bilo kakvu komercijalnu svrhu narucioca, niti za nadoknadjivanje troskova istrazivanja i razvoja.

Ispunjenje posebnih uslova za dodelu ugovora

Clan 94.

Narucilac moze u konkursnoj dokumentaciji da navede ovlasceni organ koji ce davati potrebna obavestenja u pogledu obaveza koje treba ispuniti da bi se zadovoljili zahtevi iz vazecih propisa o zastiti na radu, zaposljavanju i uslovima rada.

U slucaju iz stava 1. ovog clana narucilac je duzan da od ponudjaca ili kandidata zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izricito navedu da su postovali obaveze koje proizlaze iz vazecih propisa o zastiti na radu, zaposljavanju i uslovima rada.

Narucilac narocito proverava ispunjenje obaveza koje proizlaze iz vazecih propisa o zastiti na radu, zaposljavanju i uslovima rada od strane ponudjaca ili kandidata, ako neuobicajeno niska cena proizlazi iz nepridrzavanja ovih propisa.

Lista zainteresovanih izvodjaca radova

Clan 95.

Privredna komora Republike Srbije (u daljem tekstu: Komora) ce na osnovu javnog poziva sastaviti listu zainteresovanih izvodjaca gradjevinskih radova, pridrzavajuci se uslova iz clana 45. stav 2. tac. 1-3. i 5. ovog zakona i uslova propisanih za gradnju objekata u Republici.

Ako SR Jugoslavija ima zakljucen odgovarajuci sporazum sa drugom drzavom, u listu zainteresovanih izvodjaca radova upisuju se izvodjaci sa sedistem u drugim drzavama, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog clana.

U listu zainteresovanih izvodjaca radova upisuju se izvodjaci sa sedistem u Republici Crnoj Gori, pod uslovom da ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog clana.

Ako Komora dodje do saznanja da izvodjac upisan u listu zainteresovanih izvodjaca radova vise ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog clana zatrazice pismeno od tog izvodjaca da u roku od osam dana od dana dostavljanja pismenog zahteva ponovo dokaze da ispunjava uslove.

Ako izvodjac iz stava 4. ovog clana ne dostavi dokaze da i dalje ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog clana Komora ce ga izbrisati sa liste zainteresovanih izvodjaca radova.

Izvodjaci radova za svaki postupak javne nabavke na kojem ucestvuju prilazu potvrdu o upisu u listu koju izdaje Komora.

Izjava ponudjaca, odnosno kandidata o ispunjavanju obaveza prema zaposlenima i prema podizvodjacima

Clan 96.

Narucilac je duzan da za svaku javnu nabavku zahteva da mu ponudjac ili kandidat prilozi izjavu o tome da uredno ispunjava minimalne zahteve iz kolektivnog ugovora ili drugog odgovarajuceg pravnog akta, kao i da redovno i blagovremeno ispunjava obaveze prema podizvodjacima.

Narucilac moze da odredi posebne uslove u pogledu ispunjavanja obaveza od strane izvodjaca prema njegovim podizvodjacima koje ponudjac mora izricito da prihvati.

3. Nabavka usluga

Odredjivanje predmeta ugovora o javnoj nabavci usluga

Clan 97.

Predmet ugovora o javnoj nabavci usluga su usluge navedene u aneksima I A i I B koji su sastavni deo ovog zakona.

Javna nabavka usluga koje su neposredno subvencionisane iz budzeta sa vise od 50% i kod kojih narucilac nije direktni korisnik budzetskih sredstava vrsi se po odredbama ovog zakona.

Usluge na koje se Zakon ne primenjuje

Clan 98.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na:

1)                        usluge navedene u clanu 2. ovog zakona;

2)                        finansijske usluge (kredit, zajam) vezane za kupovinu ili zakup zemljista, izgradjenih stambenih objekata ili drugih nepokretnosti odnosno prava u vezi sa njima, bez obzira u kakvoj se formi zakljucuje, da li je zakljucen istovremeno, pre ili posle zakljucenja ugovora o kupovini ili zakupu nepokretnosti;

3)                        kupovinu, razvoj, produkciju ili koprodukciju radio i televizijskog programa ili vremena za emitovanje programa;

4)                        usluge glasovne telefonije, teleksa, radio-telefonije, pejdzinga i satelitske usluge;

5)                        usluge arbitraze i sporazumnog resavanja sporova;

6)                        finansijske usluge u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata;

7)                        usluge Narodne banke Jugoslavije;

8)                        ugovore o radu i

9)                        usluge istrazivanja i razvoja (osim u slucaju kada rezultate istrazivanja narucilac koristi iskljucivo za svoje potrebe) pod uslovom da troskove ovih usluga snosi u potpunosti narucilac.

Dodela ugovora o javnoj nabavci usluga putem konkursa

Clan 99.

Narucilac ce da dodeli ugovor o javnoj nabavci usluga putem konkursa u oblastima urbanistickog planiranja, arhitekture, gradjevinarstva, inzenjerstva, dizajna i informatike.

Nacrt, plan ili dizajn bira nezavisni ziri.

U ziriju iz stava 2. ovog clana mogu ucestvovati samo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu.

Ako narucilac zahteva od ucesnika na konkursu posebne profesionalne kvalifikacije ili iskustvo, najmanje jedna trecina clanova zirija mora imati najmanje jednake kvalifikacije, odnosno iskustvo.

Ziri je samostalan u odlucivanju, a ucestvovanje na konkursu mora biti anonimno.

Odluka zirija zasniva se iskljucivo na kriterijumima iz clana 55. ovog zakona.

Dodatne usluge

Clan 100.

 Narucilac moze da dodeli ugovor o javnoj nabavci usluga u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja:

1)                        kod dodatnih usluga ili radova koji nisu bili ukljuceni u prvobitno dodeljeni projekat ili u prvu javnu nabavku, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor dodeli prvobitnom pruzaocu usluga ili izvodjacu radova i ako:

(a)                        se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu razdvojiti, u tehnickom ili ekonomskom pogledu, od glavne javne nabavke, a da se pri tom ne prouzrokuju nepremostive teskoce za narucioca ili

(b)                        su takve usluge ili radovi, mada bi ih narucilac mogao dodeliti odvojeno od izvrsenja prvobitnog ugovora neophodne za dalje faze izvodjenja radova, pri cemu ukupna procenjena vrednost tih dodatnih usluga ili radova ne moze da bude veca od 25% od ukupne vrednosti glavne javne nabavke;

2)                        kod novih usluga ili radova koji predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova koje izvodi prvobitni izvodjac, pod uslovom da se takve usluge ili radovi uklapaju u osnovni projekat za koji je po objavljenom javnom pozivu bio dodeljen prvi ugovor o javnoj nabavci. Ovu mogucnost narucilac je duzan da navede u prvoj objavi javnog poziva. Narucilac moze dodeliti ugovor o javnoj nabavci usluga u postupku sa pogadjanjem bez prethodnog objavljivanja iz ove tacke samo ako je proteklo manje od tri godine od zakljucenja prvog ugovora;

3)                        kada se ugovor o javnoj nabavci usluga dodeljuje na osnovu konkursa za nacrt, plan ili dizajn iz clana 99. ovog zakona, a treba ga dodeliti jednom uspesnom kandidatu ili jednom od vise uspesnih kandidata. Ako ima vise uspesnih kandidata, narucilac je duzan da na pogadjanje pozove svakoga od njih.

Dodela ugovora o konsultantskim uslugama

Clan 101.

Dodela ugovora o konsultantskim uslugama (usluge iz tac. 9-11 Aneksa I A i usluge iz tac. 21. i 22. Aneksa I B) vrsi se u restriktivnom postupku.

U prvoj fazi, narucilac priznaje kvalifikaciju odredjenom broju kandidata, na osnovu sposobnosti i profesionalnog iskustva u vezi sa uslugama koje su predmet javne nabavke.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog clana, narucilac moze, s  obzirom na prirodu konsultantske usluge koja je predmet javne nabavke, u javnom pozivu zatraziti od mogucih ponudjaca, da iskazu svoju zainteresovanost.

Javni poziv iz st.  2. i 3. ovog clana sadrzi podatke o:

1)                        nazivu i adresi narucioca, ukljucujuci broj telefona, telefaksa i teleksa, kao i e-mail adresu;

2)                        nameni zbog koje se primenjuje kvalifikacioni postupak;

3)                        adresi na kojoj se mogu dobiti obavestenja u vezi sa ucestvovanjem u kvalifikacionom postupku;

4)                        roku za podnosenje zahteva za ucestvovanje;

5)                        trajanju kvalifikacionog postupka, ukoliko je moguce dati procenu;

6)                        konsultantskoj usluzi koja je predmet javne nabavke;

7)                        nacinu na koji se moze dobiti predkvalifikaciona dokumentacija;

8)                        iznosu troskova umnozavanja i dostavljanja predkvalifikacione dokumentacije koje treba pokriti.

U drugoj fazi narucilac poziva sve kandidate kojima je priznao kvalifikaciju, odnosno ponudjace koji su iskazali svoju zainteresovanost da podnesu ponudu.

Clan 102.

Narucilac moze, po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave, poziv za podnosenje ponuda za konsultantsku uslugu da dostavi neposredno ponudjacima, ako:

1)                        konsultantska usluga koja je predmet javne nabavke moze da se dobije samo od ogranicenog broja ponudjaca, u kom slucaju se poziv za davanje ponude dostavlja svim takvim ponudjacima;

2)                        vreme i troskovi neophodni za procenjivanje velikog broja predloga ne bi bili u srazmeri sa vrednoscu usluge koja je predmet javne nabavke, pod uslovom da je poziv za davanje ponude dostavljen dovoljnom broju ponudjaca da se obezbedi efektivna konkurencija.

Poziv za podnosenje ponuda konsultantskih usluga, pored elemenata iz clana 52. stav 2. ovog zakona, sadrzi narocito i naznaku i relativni znacaj (ponder) kriterijuma koji ce se primeniti prilikom ocenjivanja ponuda.

Narucilac je duzan da kriterijume iz stava 2. ovog clana zasniva na:

1)                        kvalifikacijama, iskustvu, ugledu, pouzdanosti i profesionalnim i menadzerskim sposobnostima ponudjaca i osoblja koje ce biti ukljuceno u pruzanje usluge;

2)                        stepenu u kojem ponuda zadovoljava potrebe narucioca;

3)                        ponudjenoj ceni, ukljucujuci eventualne sporedne i povezane troskove;

4)                        efektima ponude na platni bilans i devizne rezerve SR Jugoslavije;

5)                        obimu ucesca domacih ucesnika i podsticanju zaposlenosti;

6)                        efektima prenosa tehnologije i znanja i razvoja menadzerskih i profesionalnih vestina;

7)                        drugim okolnostima, u zavisnosti od prirode konsultantske usluge.

Svakom od elemenata iz stava 3. ovog clana narucilac ce odrediti relativni znacaj (ponder), tako da zbir pondera iznosi 100.

Narucilac rangiranje dostavljenih ponuda sprovodi tako sto ce prvo ustanoviti minimalan nivo koji ponude moraju ispunjavati u pogledu kvaliteta i tehnickih aspekata, koji se dobija primenom ponderisanih kriterijuma iz stava 3. tac. 1), 2) i 4) - 7) ovog clana, a zatim ih rangira na osnovu tih kriterijuma i pondera.

Posle izvrsenog rangiranja, narucilac ce uporediti ponudjene cene ponuda rangiranih iznad minimalnog nivoa.

Izabrana moze biti ponuda iz stava 5. ovog clana:

1)                        sa najnizom cenom, ili

2)                        sa najboljom kombinovanom ocenom kriterijuma iz stava 2. tac. 1), 2), 4) i 7) ovog clana i ponudjene cene.

Clan 103.

Dodela ugovora o konsultantskim uslugama moze da se vrsi u postupku sa pogadjanjem posle prethodnog objavljivanja.

Pogadjanje iz stava 1. ovog clana je:

1)                        simultano ili

2)                        konsekutivno.

Simultano pogadjanje je pogadjanje sa ponudjacima koji su u postupku iz cl. 101. i 102. ovog zakona podneli prihvatljive ponude, a moze traziti ili dopustiti izmene u ponudama, pod uslovom da je mogucnost da se ucestvuje u pogadjanju pruzena svim ovim ponudjacima.

Po okoncanju pogadjanja narucilac ce zahtevati od svih ponudjaca preostalih u postupku da, u roku koji odredi, dostave najbolju i konacnu ponudu u pogledu svih aspekata sadrzanih u njihovim predlozima.

Kod ocenjivanja ponuda, ponudjena cena se razmatra odvojeno i tek posto je obavljena tehnicka ocena ponuda.

Ugovor o javnoj nabavci konsultantskih usluga dodelice se ponudjacu cija ponuda najvise odgovara potrebama narucioca, utvrdjenih na osnovu kriterijuma iz clana 102. ovog zakona i pondera odredjenih za te kriterijume na nacin predvidjen u javnom pozivu iz clana 101. ovog zakona.

Clan 104.

Konsekutivno pogadjanje obuhvata utvrdjivanje minimalnog nivoa koji ponude moraju ispunjavati u pogledu kvaliteta i tehnickih aspekata iz clana 102. ovog zakona i rangiranje ponuda.

Narucilac je duzan da ponudjace rangirane ispod minimalnog nivoa iz stava 1. ovog clana obavesti o tome.

Narucilac poziva na pogadjanje o ponudjenoj ceni ponudjaca koji je rangiran kao prvi, a ostale ponudjace iznad minimalnog nivoa obavestava da mogu biti pozvani na pogadjanje ako se ugovor o javnoj nabavci ne dodeli pozvanom ponudjacu.

Postupak iz stava 3. ovog clana trajace do dodele ugovora o javnoj nabavci, odnosno do odbacivanja preostalih ponuda.

Konkurs kao sastavni deo druge usluge

Clan 105.

Predmet javne nabavke, prema ovom zakonu, obuhvata konkurse za nacrte, planove ili dizajne koji su sastavni deo postupka za dodelu ugovora o javnoj nabavci usluga navedenih u:

1)                        Aneksu I B;

2)                        Aneksu I A, osim usluga glasovne telefonije, radio-telefonije, pejdzinga i satelitskih usluga iz tacke 5. toga aneksa.

Konkurs kao samostalna usluga

Clan 106.

Predmet javne nabavke obuhvata i samostalne konkurse za nacrte, planove ili dizajne, s dodelom nagrade i placanjem ucesnicima u slucajevima usluga iz:

1)                        Aneksa I B;

2)                        Aneksa I A, osim usluga glasovne telefonije, radio-telefonije, pejdzinga i satelitskih usluga iz tacke 5. toga aneksa.

V. JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAĆAJA

Predmet javne nabavke

Clan 107.

Javnim nabavkama u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja u smislu ovog zakona smatraju se nabavke ciji je predmet:

1)                        snabdevanje ili rad stalnih mreza namenjenih obezbedjivanju javnih usluga u vezi sa proizvodnjom, transportom ili distribucijom: vode za pice, elektricne energije, gasa i toplote, kao i dotur vode za pice, elektricne energije, gasa ili toplote do ovih mreza;

2)                        eksploatacija odredjenog geografskog podrucja, radi istrazivanja ili vadjenja nafte i gasa, istrazivanja ili iskopavanja uglja ili drugih cvrstih goriva, kao i izgradnje, koriscenja i odrzavanja aerodroma, recnih pristanista ili drugih terminala za prevoznike u vazdusnom ili recnom saobracaju;

3)                        rad mreza koje obezbedjuju javne usluge u oblasti zeleznickog saobracaja, automatizovanih sistema, autobuskog saobracaja ili telegrafije. Kod saobracajnih usluga smatra se da mreza postoji ako se usluga pruza u skladu sa uslovima poslovanja (npr. odrzavanje puteva, raspolozivost ili ucestalost usluge), propisanim od strane nadleznog organa;

4)                        odrzavanje ili rad javnih telekomunikacionih mreza ili pruzanje telekomunikacionih usluga, osim javnih nabavki kod kojih narucioci koji obavljaju ovu delatnost dodeljuju ugovore za kupovinu ciji je iskljucivi cilj da im omoguce da pruzaju telekomunikacione usluge, pod uslovom da i druge organizacije mogu nuditi svoje usluge na istom podrucju i pod istim uslovima.

Dodela ugovora kada je dato posebno ili iskljucivo pravo

Clan 108.

Ako je Republika, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava posebnim zakonom, podzakonskim aktom ili drugim propisom dala posebno ili iskljucivo pravo na obavljanje delatnosti iz clana 106. ovog zakona, imalac toga prava je duzan da pri nabavci dobara, usluga ili radova postupa kao narucilac u smislu ovog zakona.

Davanje posebnog ili iskljucivog prava na obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog clana ne obuhvata slucajeve davanja koncesije licu koje nije narucilac u smislu ovog zakona.

Posebno ili iskljucivo pravo iz stava 1. ovog clana znaci da imalac tog prava moze za potrebe izgradnje mreza ili objekata iz clana 106. ovog zakona biti korisnik eksproprijacije, kao i da moze postaviti opremu za izgradnju mreze na javni put, ispod ili iznad njega.

Posebnim ili iskljucivim pravom u smislu stava 1. ovog clana smatra se i pravo iz clana 100. tacka 1. ovog zakona, kad imalac prava snabdeva vodom za pice, elektricnom energijom, gasom ili toplotom mrezu kojom upravlja drugo lice.

Odredjivanje izuzetaka od predmeta javne nabavke

Clan 109.

Snabdevanje vodom za pice, elektricnom i toplotnom energijom ili gasom ne smatra se delatnoscu iz clana 107. ovog zakona u sledecim slucajevima:

1)                        kod snabdevanja vodom za pice ili elektricnom energijom:

(a)                        ako lice koje nije narucilac u smislu ovog zakona crpi vodu za pice ili proizvodi elektricnu energiju, a potrosnja tih dobara je neophodna za obavljanje delatnosti koje nisu odredjene u clanu 107. ovog zakona,

(b)                        ako snabdevanje javne mreze zavisi iskljucivo od licne potrosnje lica koje nije narucilac u smislu ovog zakona i ne prelazi 30% ukupne proizvodnje toga lica vode za pice ili elektricne energije, uzimajuci u obzir prosek za prethodne tri godine, ukljucujuci i tekucu;

2)                        kod snabdevanja gasom ili toplotom:

(a)                        ako je proizvodnja gasa ili toplote od strane lica koje nije narucilac u smislu ovog zakona neizbezna posledica obavljanja delatnosti koje nisu odredjene u clanu 107. ovog zakona,

(b)                        ako je snabdevanje javne mreze namenjeno iskljucivo ekonomskoj eksploataciji te proizvodnje i ne prelazi 20% godisnjeg ukupnog prihoda organizacije, uzimajuci u obzir prethodne tri godine i tekucu godinu.

Dodatne nabavke

Clan 110.

Predmet javne nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja predstavljaju i nabavke:

1)                        povezane sa projektima hidraulicnog inzenjerstva, irigacijom ili isusivanjem zemljista, pod uslovom da je kolicina vode namenjene za snabdevanje vodom za pice veca od 20% ukupne kolicine vode koja se obezbedjuje ovim projektima, irigacijom ili isusivanjem zemljista;

2)                        povezane sa tretmanom otpadnih voda ili njihovim ciscenjem.

Nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja na koje se Zakon ne primenjuje

Clan 111.

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na javne nabavke u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja u slucajevima:

1)                        kada narucilac odgovoran za snabdevanje ili poslovanje javnih telekomunikacionih mreza ili za pruzanje javnih telekomunikacionih usluga dodeli ugovor o kupoprodaji dobara cija je iskljuciva namena u tome da mu se omoguci da pruza jednu ili vise telekomunikacionih usluga, pod uslovom da drugo lice moze slobodno nuditi svoje usluge na istom podrucju pod istim uslovima;

2)                        kada narucilac dodeli ugovor za kupovinu vode;

3)                        kada narucilac dodeli ugovor za snabdevanje elektricnom energijom ili gorivom za proizvodnju energije;

4)                        kada narucilac transportuje naftu ili prirodni gas preko sistema kod kojih postoji samo jedan ponudjac;

5)                        javnog konkursa za nacrte, koje narucilac dodeljuje ili organizuje za namene koje nisu odredjene u clanu 107. ovog zakona;

6)                        usluga koje narucilac dodeli mesovitom preduzecu, osnovanom od strane vise narucilaca u cilju obavljanja delatnosti u oblastima:

(a)                        snabdevanja ili poslovanja stalnih mreza, namenjenih obezbedjivanju javnih usluga povezanih sa proizvodnjom, prenosom ili distribucijom vode za pice, elektricne energije, gasa ili toplote ili snabdevanju vodom za pice, elektricnom energijom, gasom ili toplotom;

(b)                        iskoriscavanja odredjenog geografskog podrucja za snabdevanje aerodroma, recnih pristanista ili drugih terminala za prevoze u vazdusnom ili recnom saobracaju;

(v)                        poslovanja mreza koje obezbedjuju javne usluge u oblastima zeleznickog saobracaja, automatizovanih sistema, autobuskog saobracaja i telegrafije. Smatrace se da saobracajna mreza postoji ako se usluga pruza u skladu sa uslovima poslovanja (npr. odrzavanje puteva, raspolozivost ili ucestalost usluge), propisanim od strane nadleznog organa;

(g)                        snabdevanja ili poslovanja javnim telekomunikacionim mrezama ili pruzanja telekomunikacionih usluga;

7)                        usluga koje narucilac dodeli povezanom preduzecu, pod uslovom da je u prethodne tri godine povezano preduzece ostvarivalo najmanje 80% prosecnog ukupnog prihoda od usluga u Republici pruzajuci usluge za preduzeca sa kojima je povezano;

8)                        pruzanja usluga javnog autobuskog prevoza, ako druga lica mogu pruzati te usluge u istom geografskom podrucju pod jednakim uslovima.

Odredbe ovog zakona ne odnose se i na javne nabavke dodeljene drugim preduzecima radi preprodaje ili iznajmljivanja, pod uslovom da narucilac nema iskljuciva ili posebna prava na preprodaju ili iznajmljivanje predmeta javne nabavke i da druga preduzeca mogu slobodno da prodaju ili iznajmljuju pod jednakim uslovima.

Narucilac je duzan da obavesti Upravu o nabavkama iz stava 2. ovog clana.

Dodela ugovora bez prethodnog objavljivanja

Clan 112.

Narucilac moze dodeliti ugovor o javnoj nabavci bez prethodnog objavljivanja u slucaju:

1)                        ako u postupku sa javnim pozivom za podnosenje ponuda nisu dobijene ponude ili odgovarajuce ponude, pod uslovom da se prvobitni uslovi nabavke sustinski ne menjaju;

2)                        ako se ugovor dodeljuje iskljucivo u svrhe istrazivanja, eksperimenta, studija ili razvoja, a ne da bi se ostvarivala dobit, niti da bi se nadoknadjivali troskovi istrazivanja i razvoja, ukoliko dodela ovakvog ugovora ne odredjuje ili ne ogranicava kasnije dodele ugovora, gde je potrebno obezbediti konkurenciju izmedju ponudjaca;

3)                        ako zbog objektivnih razloga ili zbog razloga koji su povezani sa zastitom iskljucivih prava ugovor moze ispuniti samo odredjeni snabdevac ili pruzalac usluge;

4)                        ako nastupe nepredvidjene okolnosti na koje narucilac nije mogao da utice i zbog kojih narucilac nije mogao u propisanom roku da sprovede postupak sa javnim pozivom;

5)                        ako se ugovor dodeljuje za dodatne isporuke prvobitnog snabdevaca koje su namenjene za delimicnu zamenu proizvoda, materijala ili instalacija ili za povecanje obima postojecih proizvoda, materijala ili instalacija, gde bi promena snabdevaca ili pruzaoca usluge obavezivala narucioca da nabavlja materijal koji ima drukcije tehnicke karakteristike, sto bi izazvalo nekompatibilnost ili nesrazmerno velike tehnicke teskoce u poslovanju i odrzavanju;

6)                        dobara ponudjenih i kupljenih na robnim berzama;

7)                        dodatnih radova ili usluga koje nisu ukljucene u prvobitno dodeljeni projekat ili u prvobitno zakljucen ugovor, ali koji su, zbog nepredvidljivih okolnosti, postali neophodni za izvrsenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor dodeli izvodjacu radova ili pruzaocu usluga koji izvodi prvobitnu nabavku:

(a)                        ako se takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu tehnicki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez stetnih posledica za narucioca;

(b)                        ako su radovi ili usluge, iako odvojivi od izvrsenja prvobitnog ugovora, nuzno potrebni za dalje faze izvodjenja, pri cemu ukupna procenjena vrednost ne moze biti veca od 25% vrednosti prvobitnog ugovora;

8)                        novih radova ili usluga koji predstavljaju ponavljanje slicnih usluga ili radova poverenih istom izvodjacu radova ili pruzaocu usluga kojem je narucilac dodelio prethodni ugovor, pod uslovom da ti radovi ili usluge odgovaraju osnovnom projektu za koji je prvi ugovor bio dodeljen po javnom pozivu. Narucilac je duzan da odmah po objavljivanju prvog javnog poziva najavi ovakvu mogucnost. Narucilac moze da dodeli ugovor na navedeni nacin u roku od tri godine od dana zakljucenja prvog ugovora;

9)                        nabavki dobara zbog iskoriscavanja posebno povoljnih okolnosti uz cenu znatno nizu od trzisne cene;

10)                        kupovine dobara pod posebno povoljnim uslovima od ponudjaca koji ide u likvidaciju, uz saglasnost ostalih poverilaca, u skladu sa propisima o prinudnom poravnanju, likvidaciji i stecaju;

11)                        usluga koje su deo nastavka konkursa za nacrte organizovanog u skladu sa ovim zakonom, ako je ugovor dodeljen nagradjenom ucesniku odnosno nagradjenim ucesnicima na konkursu, u kom slucaju je narucilac duzan da pozove sve ucesnike na pogadjanje;

12)                        usluga i dobara preduzeca za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje invalidnih lica, ako su nabavke neposredno povezane sa delatnoscu osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zaposljavanja tih lica, pod uslovom da preduzece ispunjava uslove iz clana 45. ovog zakona i da se pribavi pozitivno misljenje Uprave. Narucilac je duzan da proveri cenu i kvalitet predmeta nabavke prikupljanjem nekoliko ponuda, analizom troskova, uporedjivanjem kvaliteta ili na drugi nacin, kao i da sprovede proveru s obzirom na vrstu i predmet nabavke koja ce biti iskazana u njegovoj dokumentaciji.

Zabrana ogranicavanja ucestvovanja

Clan 113.

Pravo na ucestvovanje na konkursu za nacrte ne moze biti ograniceno teritorijalnom pripadnoscu ili svojstvom (fizicko ili pravno lice) ucesnika na konkursu.

Ako su konkursi za nacrte predvidjeni za ograniceni broj ucesnika, narucilac je duzan da odredi jasne i nediskriminatorske kriterijume za izbor.

Broj kandidata pozvanih da ucestvuju na konkursu za nacrte mora biti dovoljan da bi se obezbedila stvarna konkurencija (najmanje pet, a najvise 20).

Ziri koji ocenjuje prispele predloge cine iskljucivo fizicka lica koja nisu povezana sa ucesnicima na konkursu.

Ako se od ucesnika na konkursu zahteva posebna strucna kvalifikacija, najmanje polovina clanova zirija mora imati istu ili odgovarajucu strucu kvalifikaciju.

Ziri je samostalan u odlucivanju, a ucestvovanje na konkursu je anonimno.

Odluke zirija donose se na osnovu kriterijuma navedenih u konkursnom oglasu i u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa odredbom clana 55. ovog zakona.

Prethodni raspis

Clan 114.

Narucilac je duzan da u skladu sa odredbom clana 67. stav 2. ovog zakona kod javnih nabavki u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja najmanje jednom godisnje prethodnim raspisom objavi:

1)                        osnovne karakteristike radova koje narucilac namerava da ugovori, ako njihova procenjena vrednost nije manja od:

a)                        300.000.000 dinara, ako narucilac obavlja delatnost u oblasti telekomunikacija;

b)                        25.000.000 dinara za nabavke usluga koje nisu navedene u Aneksu I A, sa izuzetkom usluga iz tacke 8. i telekomunikacionih usluga iz tacke 5. tog aneksa, ako narucilac obavlja delatnost crpenja, prenosa ili distribucije vode za pice, prenosa ili distribucije elektricne energije, snabdevanja aerodroma, usluga autobuskog, trolejbuskog ili tramvajskog saobracaja ili snabdevanja recnih pristanista ili drugih terminala;

v)                        300.000.000 dinara, ako narucilac obavlja delatnosti transporta ili distribucije gasa ili toplote, ili vadjenja i prerade nafte ili gasa, kao i usluge zeleznickog saobracaja;

2)                        procenjenu ukupnu vrednost ugovora o javnoj nabavci usluga u svakoj od kategorija usluga navedenih u Aneksu I A koje narucilac namerava da dodeli u narednih 12 meseci, ako takva procenjena ukupna vrednost nije manja od 50.000.000 dinara.

Azuriranje kriterijuma i uslova

Clan 115.

Ako se narucilac odluci da izvrsi izbor u kvalifikacionom postupku ili ako azurira kriterijume i uslove duzan je da odredi uslove i kriterijume koji nisu diskriminatorski za ponudjace.

Prilaganje atesta

Clan 116.

Narucilac moze da zahteva od kandidata da priloze ateste koje izdaju organi ili organizacije ovlasceni za utvrdjivanje ispunjenosti uslova od strane ponudjaca u pogledu standarda kvaliteta.

Atesti iz stava 1. ovog clana pozivaju se na sisteme obezbedjivanja kvaliteta u skladu sa odgovarajucom serijom evropskih standarda EN 29000, za koje nadlezni organi ili organizacije moraju potvrditi da su u skladu sa serijom evropskih standarda EN 45000.

Narucilac je duzan da prizna ekvivalentne ateste izdate od strane organa ili organizacija osnovanih u drugim drzavama, ako je to predvidjeno medjunarodnim sporazumom, zakljucenim od strane SR Jugoslavije.

Narucilac je duzan da prihvati i druge dokaze o ekvivalentnim merama obezbedjivanja kvaliteta od strane pruzalaca usluga koji nemaju pristupa atestima iz stava 3. ovog clana ili nisu u mogucnosti da ih pribave u roku.

Zajednicka ponuda

Clan 117.

Ponudjaci mogu podneti zajednicku ponudu ili se pogadjati kao grupa, u skladu sa odredbom clana 51. ovog zakona.

Narucilac koji u oglasu zahteva da samo fizicka ili samo pravna lica mogu biti ponudjaci ili kandidati ne moze da odbije ponudjace ili kandidate koji svoju delatnost obavljaju u skladu sa propisima drzave u kojoj imaju prebivaliste odnosno sediste i koja na osnovu propisa svoje drzave mogu obavljati delatnost koja je predmet javne nabavke.

Primena drugih kriterijuma i uslova

Clan 118.

Narucilac moze pored kriterijuma iz cl. 54. i 55. ovog zakona da primenjuje druge kriterijume za ocenjivanje ponuda, ako su ti kriterijumi predvidjeni drugim vazecim propisima i daju odredjenu prednost ponudjacima ili kandidatima i ako takav nacin dodele ugovora o javnoj nabavci nije u suprotnosti sa medjunarodnim sporazumima zakljucenim od strane SR Jugoslavije.

Primena drugih kriterijuma mora biti objavljena u javnom pozivu i u konkursnoj dokumentaciji.

Ako je strateski interes kod dodele ugovora o javnoj nabavci za dobra ili radove otklanjanje regionalnih razlika ili otvaranje novih radnih mesta u nedovoljno razvijenim podrucjima, nacin dodele ugovora iz stava 1. ovog clana odredjenim ponudjacima ne sme biti u suprotnosti sa medjunarodnim sporazumima, zakljucenim od strane SR Jugoslavije.

Vlada je ovlascena da odredjuje strateske interese kod utvrdjivanja drugih kriterijuma i uslova.

Postovanje uslova uzajamnosti

Clan 119.

Ako ponudjaci nude proizvode poreklom iz drzave sa kojom SR Jugoslavija nije zakljucila sporazum koji bi omogucavao jugoslovenskim ponudjacima ravnopravan pristup na trzistu te drzave, takva se ponuda moze odbiti, ako udeo proizvoda poreklom iz te drzave prelazi 50% ukupne vrednosti proizvoda iz ponude.

Poreklo proizvoda utvrdjuje se u skladu sa propisima.

U smislu st. 1. i 2. ovog clana, softver koji se koristi u opremanju telekomunikacione mreze smatra se proizvodom.

Narucilac je duzan da detaljno razmotri spisak drzava iz kojih su poreklom proizvodi ciju ponudu moze odbiti u skladu sa odredbom stava 1. ovog clana.

Obustava dodele ugovora o javnim nabavkama usluga

Clan 120.

Vlada moze, po pribavljenom misljenju saveznog ministarstva nadleznog za ekonomske odnose sa inostranstvom, privremeno da obustavi dodelu ugovora o javnoj nabavci usluga:

1)                        ponudjacima koji imaju sediste u drzavi sa kojom SR Jugoslavija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domacih i inostranih ponudjaca;

2)                        ponudjacima koji su povezana lica sa ponudjacima iz tacke 1. ovog clana i imaju sediste u drzavi sa kojom SR Jugoslavija ima zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domacih i stranih ponudjaca, ali nemaju neposredne i delotvorne veze sa privredom Republike;

3)                        ponudjacima koji su podneli ponudu ciji je predmet usluga iz drzave sa kojom SR Jugoslavija nema zakljucen ugovor o jednakom tretmanu domacih i stranih ponudjaca.

Preferencijalno dodeljivanje ugovora o javnoj nabavci

Clan 121.

Ako su dve ponude ili veci broj ponuda jednake, na osnovu kriterijuma odredjenih u cl. 54, 55. i 56. ovog zakona, narucilac je duzan da da prednost ponudama:

1)                        cija dodela ne moze da bude obustavljena na osnovu clana 120. ovog zakona;

2)                        cijom dodelom narucilac ne bi morao da nabavlja materijal koji se po tehnickim karakteristikama razlikuje od postojeceg materijala.

Jednakim ponudama, u smislu stava 1. ovog clana, u pogledu cene, smatraju se ponude u kojima razlika u ceni nije veca od 3%.

Arhiviranje dokumentacije

Clan 122.

Narucioci su duzni da cuvaju dokumentaciju o dodeli ugovora u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja, koja se odnosi na:

1)                        kvalifikaciju i izbor ponudjaca i dodelu ugovora o javnoj nabavci;

2)                        primenu postupka bez prethodnog objavljivanja, predvidjenu u clanu 112. ovog zakona;

3)                        dodelu ugovora o javnoj nabavci usluga, upotrebu tehnickih specifikacija i standarda i izbor postupka javne nabavke, kada nisu primenjene odredbe ovog zakona.

Dokumentaciju iz stava 1. ovog clana narucilac je duzan da cuva najmanje cetiri godine od dana zakljucenja ugovora, a podatke je duzan da dostavi nadleznom organu, na njegov zahtev.

Narucilac koji obavlja delatnost na podrucju crpenja, prenosa i distribucije vode za pice, elektricne energije, usluga autobuskog i drugog gradskog saobracaja, zeleznickog saobracaja, kao i delatnost aerodroma, recnih pristanista ili drugih terminala, duzan je da o trazenim podacima obavesti ponudjace, na njihov zahtev.

Obavestenje iz stava 3. ovog clana je usmeno, a na poseban zahtev ponudjaca pismeno.

Pismeno obavestenje iz stava 4. ovog clana narucilac je duzan da dostavi narednog dana od dana prijema pismenog zahteva eliminisanog ponudjaca i da ga obavestiti o razlozima zbog kojih je njegova ponuda odbijena, o prednostima koje je imala izabrana ponuda, kao i o imenu ponudjaca kojem je ugovor o javnoj nabavci dodeljen.

 

VI. JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Pojam javne nabavke male vrednosti i nacin dodele javne nabavke male vrednosti

Clan 123.

Javna nabavka male vrednosti, u smislu ovog zakona jeste nabavka cija je procenjena vrednost niza od vrednosti odredjene u zakonu kojim se uredjuje godisnji budzet Republike.

Vlada je duzna da svake godine, prilikom pripreme predloga godisnjeg budzeta Republike, odredi vrednost koja predstavlja gornji limit u budzetskoj godini ispod kojeg narucioci mogu sprovoditi postupak javne nabavke male vrednosti.

U postupku javnih nabavki male vrednosti narucilac je duzan da pribavi najmanje tri ponude i da obavesti ponudjace o elementima koji ulaze u cenu javne nabavke (npr.naknada troskova prevoza i osiguranja, carina, porez na promet, akciza i drugo).

Ponudjaci mogu da podnesu samo po jednu ponudu i ne mogu je menjati.

Pogadjanje izmedju narucioca i ponudjaca oko elemenata ponude nije dopusteno.

Ugovor o javnoj nabavci male vrednosti dodeljuje se ponudjacu koji pod jednakim uslovima ponudi najnizu cenu.

Priprema internih akata

Clan 124.

Narucilac je duzan da za dodelu ugovora o javnoj nabavci male vrednosti svojim aktom uredi postupak javne nabavke, imajuci u vidu odredbe ovog zakona.

U aktu iz stava 1. ovog clana, narucilac ce narocito urediti:

1)                        nacin izvrsenja javne nabavke u pogledu procenjene vrednosti, tehnickih i tehnoloskih zahteva i finansijskih posledica nabavke;

2)                        nacin pripreme konkursne dokumentacije;

3)                        lica ovlascena za prikupljanje ponuda telefonom, telefaksom i sl. i posebno nacin proveravanja ponudjene cene;

4)                        nacin dokumentovanja ponuda i cuvanja dokumentacije;

5)                        nacin izvrsenja zakljucenog ugovora i nadzora nad izvrsenjem ugovora o javnoj nabavci male vrednosti, a posebno u garantnom periodu;

6)                        nacin koriscenja narudzbenica i drugih unapred pripremljenih tipskih dokumenata u ovom postupku, pri cemu je narucilac duzan da propise limit do kojeg se unapred pripremljeni tipski dokumenat moze koristiti za svaki pojedinacni ugovor o javnoj nabavci.

Narucilac je duzan da odredi nacin dokazivanja ispunjenosti minimalnih uslova za ponudjace, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Vodjenje evidencije o zakljucenim ugovorima male vrednosti

Clan 125.

Narucilac je duzan da vodi posebnu evidenciju o zakljucenim ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti za dodelu ugovora o javnim nabavkama dobara, o javnim nabavkama usluga i o javnim nabavkama radova.

VII. EVIDENCIJA O JAVNIM NABAVKAMA

1. Vodjenje evidencije

Vrste podataka o javnim nabavkama

Clan 126.

Narucioci su duzni da prikupljaju i evidentiraju odredjene podatke o dodeljenim ugovorima o javnoj nabavci u skladu sa ovim zakonom, pri cemu su duzni da podatke evidentiraju posebno za dodelu ugovora o javnim nabavkama dobara, o javnim nabavkama usluga i o javnim nabavkama radova, kao i o javnim nabavkama u oblastima vodoprivrede, energetike, telekomunikacija i saobracaja.

Kod dodele ugovora o javnim nabavkama usluga navedenih u Aneksu I B i telekomunikacionih usluga iz tacke 5. Aneksa I A, evidencija se ne mora voditi ako vrednost tih javnih nabavki ne prelazi 12.500.000 dinara.

Ministar finansija i ekonomije propisuje obrasce za evidentiranje podataka o javnim nabavkama.

Sadrzina izvestaja

Clan 127.

Ako je narucilac direktni korisnik budzetskih sredstava, izvestaj o ugovorima o javnim nabavkama sadrzi sledece podatke:

1)                        procenjenu ukupnu vrednost zakljucenih ugovora;

2)                        broj i vrednost zakljucenih ugovora i navodjenje vrste postupka po kojem je ugovor dodeljen, vrstu dobara, radova ili usluga, naziv druge ugovorne strane i njeno sediste. Ako je ugovor dodeljen u postupku sa pogadjanjem, navodi se osnova iz clana 23. ovog zakona, kao i broj i vrednost ugovora zakljucenih sa ugovornim stranama cije je sediste u Republici odnosno cije je sediste u Republici Crnoj Gori i u inostranstvu.

Ako narucilac nije direktni korisnik budzetskih sredstava, izvestaj o ugovorima o javnim nabavkama sadrzi samo podatke iz stava 1. tacka 2. ovog clana.

Narucilac je duzan da posebno iskaze podatke o ugovorima o javnim nabavkama male vrednosti.

Ministar finansija i ekonomije blize propisuje sadrzinu izvestaja iz stava 1. ovog clana.

Narucilac je duzan da Upravi najkasnije do 30. aprila tekuce godine dostavi izvestaj o ugovorima o javnim nabavkama zakljucenim prethodne godine.

Uprava je duzna da pripremi zbirni izvestaj i da ga najkasnije do 31. jula tekuce godine dostavi Vladi.

VIII. ZAŠTITA PRAVA PONUĐACA

Subjekt obezbedjivanja pravne zastite

Clan 128.

Zastitu prava ponudjaca, u svim stadijumima postupka javne nabavke, obezbedjuje Uprava preko Komisije za zastitu prava ponudjaca (u daljem tekstu: Komisija), koja se obrazuje pri Upravi.

Sastav i imenovanje Komisije

Clan 129.

Komisija ima predsednika i cetiri clana.

Predsednika i clanove Komisije imenuje Vlada na predlog ministra finansija i ekonomije.

Za predsednika Komisije imenuje se lice koje je diplomirani pravnik, sa polozenim pravosudnim ispitom.

Najmanje dva clana Komisije moraju biti diplomirani pravnici, a ostali clanovi mogu biti diplomirani ekonomisti ili inzenjeri.

Mandat predsednika i clanova Komisije je cetiri godine, s tim sto mogu biti ponovo imenovani.

Nacin rada Komisije

Clan 130.

Nacin rada Komisije uredjuje se posebnim aktom koji donosi Komisija.

Komisija jednom godisnje o svom radu izvestava Vladu i Narodnu skupstinu.

Obezbedjivanje tajnosti

Clan 131.

Clanovi Komisije moraju cuvati podatke koji se odnose na drzavnu, vojnu, sluzbenu ili poslovnu tajnu i postupati sa dokumentima u skladu sa stepenom poverljivosti.

Aktivna legitimacija u postupku pred Komisijom

Clan 132.

Zahtev za zastitu prava moze da podnese svako lice koje je ucestvovalo u postupku javne nabavke kao ponudjac, a koje smatra da su mu povredjena prava u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtevom za zastitu prava u postupku javne nabavke ne mogu se osporavati kriterijumi za ocenjivanje ponude i ogranicenja za ucesce, osim ako su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Posledice pokretanja postupka zastite prava

Clan 133.

Podneti zahtev za zastitu prava u postupku javne nabavke odlaze dalje aktivnosti narucioca u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci.

Uprava, na predlog Komisije, a povodom zahteva narucioca ili podnosioca zahteva moze da odluci da podneti zahtev za zastitu prava ne odlaze dalje aktivnosti narucioca u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci.

Rokovi za podnosenje zahteva za zastitu prava

Clan 134.

Zahtev za zastitu prava moze se podneti u svakoj fazi postupka javne nabavke, ako ovim zakonom nije drukcije uredjeno.

Zahtev za zastitu prava ne moze se podneti kad su ponudjacu bili poznati razlozi za podnosenje zahteva za zastitu prava ili su mu mogli biti poznati pre nego sto je narucilac doneo odluku o dodeli ugovora, a on nije podneo zahtev za zastitu prava pre donosenja odluke od strane narucioca.

Posle donosenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, rok za podnosenje zahteva za zastitu prava iznosi osam dana od dana prijema obavestenja o dodeli ugovora o javnoj nabavci.

Nacin podnosenja zahteva za zastitu prava

Clan 135.

Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu u dve kopije, a o podnetom zahtevu podnosilac zahteva istovremeno obavestava Upravu.

Zahtev za zastitu prava podnosi se naruciocu preporucenom postom, faksom ili elektronskom postom.

Zahtev za zastitu prava mora biti obrazlozen.

Podnosilac zahteva duzan je da prilikom podnosenja zahteva na odgovarajuci uplatni racun uplati taksu u visini od 40.000 dinara.

Ukoliko je u pitanju javna nabavka male vrednosti, taksa iznosi 20.000 dinara.

Podnosilac zahteva duzan je da u zahtevu za zastitu prava navede sledece podatke:

1)                        naziv i adresu podnosioca zahteva;

2)                        naziv i adresu narucioca;

3)                        javnu nabavku koja je predmet zahteva za zastitu prava i obavestenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci, ako je bilo poslato ponudjacu;

4)                        povreda odredaba ovog zakona u pogledu postupka javne nabavke;

5)                        cinjenice kojima se dokazuje povreda odredaba ovog zakona u pogledu postupka javne nabavke;

6)                        potvrdu o uplati takse iz st. 4. ili 5. ovog clana.

Ukoliko narucilac proceni da podneti zahtev za zastitu prava ne sadrzi sve podatke iz stava 6. ovog clana, ili da se iz navoda ne moze utvrditi u cemu se sastoji povreda odredaba ovog zakona u pogledu postupka javne nabavke, pozvace podnosioca da zahtev dopuni u roku od tri dana od dana kada je podnosiocu urucen poziv za dopunu.

Ukoliko podnosilac zahteva ne dopuni zahtev za zastitu prava u roku iz stava 7. ovog clana, narucilac ce odbaciti zahtev.

Prethodna provera zahteva za zastitu prava

Clan 136.

Posle prijema zahteva za zastitu prava, narucilac proverava da li je blagovremen i da li ga je podnelo lice iz clana 132. ovog zakona.

Ako je zahtev za zastitu prava neblagovremeno podnet ili ga nije podnelo lice iz clana 132. ovog zakona, narucilac ce takav zahtev odbaciti i o tome obavestiti Komisiju.

Ako je zahtev za zastitu prava podnet blagovremeno i od strane zainteresovanog lica, narucilac ce pristupiti razmatranju razloga na koje podnosilac zahteva ukazuje.

Ovlascenja vestaka

Clan 137.

Narucilac je duzan da od Uprave zatrazi da odredi vestaka koji ce ucestvovati u postupku po zahtevu za zastitu prava.

Uprava ce u roku od tri dana od dana prijema zahteva narucioca da odredi vestaka sa spiska koji sastavlja u saradnji sa Komorom.

Prilikom izbora vestaka uzima se u obzir njegovo poznavanje propisa o javnim nabavkama, kao i propisa iz oblasti iz koje je javna nabavka koja je predmet zahteva za zastitu prava.

Vestak je duzan da najkasnije u roku od osam dana od dana prijema akta o njegovom odredjivanju za vestaka pregleda dokumentaciju narucioca i sacini obrazlozeno misljenje o mogucem postojanju povrede odredaba ovog zakona u pogledu postupka javne nabavke.

Ukoliko vestak u roku iz stava 4. ovog clana ne dostavi svoje misljenje, narucilac ce odluciti o zahtevu za zastitu prava bez tog misljenja i o neaktivnosti vestaka obavestiti Upravu.

Ako narucilac prilikom odlucivanja o zahtevu za zastitu prava nije uzeo u obzir misljenje vestaka, duzan je da to navede i da obrazlozi razloge za takvo postupanje.

Ministar finansija i ekonomije blize propisuje uslove za odredjivanje vestaka iz stava 1. ovog clana.

Odlucivanje narucioca o zahtevu za zastitu prava

Clan 138.

Posle prethodne provere iz clana 136. ovog zakona, narucilac odlucuje o zahtevu za zastitu prava tako sto:

1)                        u celini ili delimicno ponistava postupak javne nabavke, ili

2)                        odbija zahtev za zastitu prava.

Narucilac je duzan da odluku iz stava 1. ovog clana donese u roku od 20 dana od dana prijema zahteva za zastitu prava.

Ukoliko narucilac u roku iz stava 2. ovog clana ne donese odluku o zahtevu za zastitu prava, smatrace se da je zahtev odbijen.

Nastavak postupka protiv odluke narucioca po zahtevu za zastitu prava

Clan 139.

Narucilac je duzan da o svojoj odluci o odbacivanju zahteva odnosno o odbijanju tog zahteva pismeno obavesti podnosioca zahteva za zastitu prava u roku od tri dana od dana donosenja odluke.

Uz obavestenje iz stava 1. ovog clana narucilac ce pozvati podnosioca zahteva da se u roku od tri dana od dana prijema obavestenja pismeno izjasni da li ce nastaviti postupak pred Komisijom.

Ako podnosilac zahteva dostavi pismenu izjavu da nastavlja postupak pred Komisijom, narucilac je duzan da Komisiji u roku od tri dana dostavi zahtev za zastitu prava sa dokumentacijom i svojom odlukom.

Ako podnosilac zahteva ne postupi na nacin i u roku iz stava 2. ovog clana narucilac donosi zakljucak o obustavi postupka.

Protiv zakljucka iz stava 4. ovog clana dopustena je zalba Komisiji u roku od tri dana od dana dostavljanja zakljucka podnosiocu zahteva.

Postupak pred Komisijom za zastitu prava ponudjaca

Clan 140.

Postupak pred Komisijom nastavlja se na osnovu podnetog zahteva i dokumentacije iz clana 139. stav 3. ovog zakona.

Komisija odlucuje u granicama podnetog zahteva.

U slucaju povrede osnovnih nacela javnih nabavki, Komisija izvodi sve dokaze za koje smatra da ce doprineti razjasnjavanju slucaja i donosenju zakonite i ispravne odluke.

Rokovi

Clan 141.

Komisija ce doneti odluku u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rok iz stava 1. ovog clana moze se u narocito opravdanim slucajevima produziti za pet dana, o cemu Komisija obavestava podnosioca zahteva.

Zakljucak iz stava 1. ovog clana dostavlja se podnosiocu zahteva i naruciocu.

Dopuna zahteva

Clan 142.

Ako Komisija oceni da zahtev ne sadrzi sve podatke iz clana 135. ovog zakona, ili da iz navoda u zahtevu nije moguce utvrditi na kakve se povrede odredaba ovog zakona u pogledu postupka javne nabavke ukazuje, pozvace podnosioca zahteva da u roku od osam dana od dana prijema poziva zahtev dopuni.

Ako podnosilac zahteva ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog clana Komisija ce takav zahtev odbaciti.

Pre donosenja odluke, Komisija moze da od nadleznih organa i organizacija trazi podatke koji su joj neophodni za odlucivanje.

Zahtev za dobijanje podataka mora biti obrazlozen.

Troskovi postupka pred Komisijom

Clan 143.

Svaka stranka u postupku pred Komisijom snosi troskove koje stvori svojim postupcima.

Stranke ce u posebnom zahtevu, koji se dostavlja Komisiji odrediti troskove postupka cije pokrice traze, a stranka na ciju je stetu doneta odluka u postupku nadoknadice drugoj stranci troskove prema ovom zahtevu.

Odluka Komisije o troskovima postupka predstavlja izvrsni naslov.

Odluka Komisije

Clan 144.

Komisija odlucuje o zahtevu za zastitu prava tako sto:

1)                        u celini ili delimicno ponistava postupak javne nabavke; ili

2)                        odbija zahtev kao neosnovan.

Komisija je duzna da obrazlozi svoju odluku.

Narucilac je duzan da postupi po navodima Komisije sadrzanim u odluci.

Protiv odluke Komisije ne moze se izjaviti zalba niti voditi upravni spor.

Podnosilac zahteva moze protiv narucioca podneti tuzbu pred nadleznim sudom za naknadu stete .

IX. NIŠTAVOST UGOVORA

Nistavost

Clan 145.

Nistavi su ugovori o javnoj nabavci:

1)                        koji su zakljuceni suprotno odredbama ovog zakona o nacinu i postupku dodele ugovora o javnim nabavkama;

2)                        kod kojih je narucilac postupio suprotno odredbama o odredjivanju vrednosti javne nabavke po partijama;

3)                        koji su zakljuceni da bi se izmirila prava i obaveze, a da nije sproveden postupak javne nabavke;

4)                        kod kojih je narucilac dodelio ugovor pod drugim uslovima od onih propisanih ovim zakonom ili zakljucio ugovor sa ponudjacem koji nije izabran kao najpovoljniji;

5)                        kod kojih narucilac dodeli izvrsenje ugovora ili ovlasti trece lice da izvrsi ugovor ili lice koje nije narucilac u smislu ovog zakona, da bi se na taj nacin izbegla primena ovog zakona;

6)                        kod kojih su izmene i dopune prvobitnog ugovora zakljucene  u suprotnosti sa odredbama cl. 87, 92. i 100. ovog zakona;

7)                        koji su zakljuceni suprotno odluci Komisije i

8)                        koji su zakljuceni bez prethodno sprovedenog postupka dodele javne nabavke, koji je narucilac bio duzan da sprovede prema odredbama ovog zakona.

 

X. KAZNENE ODREDBE

Prekrsaji

Clan 146.

Novcanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kaznice se za prekrsaj narucilac:

1)                        ako dodeli ugovor o javnoj nabavci bez prethodno sprovedenog postupka propisanog ovim zakonom (clan 20.);

2)                        ako zapocne postupak javne nabavke pre nego sto se ispune predvidjeni uslovi (cl. 24. i 45.);

3)                        ako predmet ugovora, konkursne uslove, tehnicke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponudjacu, ili ako dodeli ugovor ponudjacu koji je ucestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dela (cl. 6. i 36.);

4)                        ako dodeli ugovor suprotno nacelu jednakosti ponudjaca (clan 8.);

5)                        ako ne zastiti podatke navedene u konkursnoj dokumentaciji, saglasno odgovarajucem stepenu poverljivosti (cl. 9-12. i 82.);

6)                        ako ne vodi evidenciju ili ne cuva dokumentaciju o javnoj nabavci (clan 12.);

7)                        ako ne dostavi Upravi podatke o odbijenim ponudama zbog pokusaja podmicivanja (clan 15.);

8)                        ako ne dostavi konkursnu dokumentaciju svima koji su je trazili, u skladu sa javnim pozivom (cl. 28. i 29.);

9)                        ako ne postuje rokove za objavljivanje javnog poziva i podnosenje ponuda (cl. 59-68.);

10)                        ako ne objavi propisane oglase iz clana 70. ovog zakona u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" ili ih posalje na objavljivanje u druga sredstva informisanja, a da ih prethodno nije poslao na objavljivanje u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije" (clan 69.);

11)                        ako pri pripremi konkursne dokumentacije ne postuje vazece tehnicke normative, standarde i druge tehnicke propise (cl. 35-44.);

12)                        ako predvidi uslove za ucestvovanje i kriterijume koji nisu u saglasnosti s ovim zakonom ili promeni uslove i kriterijume posto je javni poziv objavljen, a da o tome ne obavesti ponudjace (cl. 29. i 45-58.);

13)                        ako ne dostavi podatke o sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi (clan 126.);

14)                        ako ne postupi na nacin predvidjen ovim zakonom po zahtevu za zastitu prava u postupku javnih nabavki (clan 140.);

15)                        ako ne sprovede odluku Komisije (clan 144.).

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice narucioca novcanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara.

Clan 147.

Novcanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara kaznice se za prekrsaj ponudjac:

1)                        ako ne obavesti narucioca o promeni podataka (clan 46. stav 4.);

2)                        ako daje netacne podatke u pogledu strucnih referenci (clan 47.);

3)                        ako daje netacne podatke u dokumentima kojima dokazuje ispunjenost uslova (cl. 46. i 48.).

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice ponudjaca novcanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara.

Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i fizicko lice kao ponudjac novcanom kaznom u iznosu od 7.000 do 10.000 dinara.

DzI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 148.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na javne nabavke Vlade, ministarstava, posebnih organizacija, javnih sluzbi i drugih organizacija ciji je osnivac Republika, odredbe propisa koje su u suprotnosti sa ovim zakonom nece se primenjivati.

Na javne nabavke drugih subjekata koji se u smislu ovog zakona smatraju naruciocima, odredbe ovog zakona primenjivace se od 01. januara 2003. godine.

Nabavke lica koja se u smislu ovog zakona smatraju naruciocima za koje su javni pozivi objavljeni pre dana stupanja na snagu ovog zakona, sprovesce se po propisima po kojima su zapoceti.

Clan 149.

Do stupanja na snagu zakona kojim se uredjuje budzet Republike za 2003. godinu, javnom nabavkom male vrednosti u smislu ovog zakona, smatrace se nabavka cija je procenjena vrednost niza od 350.000 dinara.

Clan 150.

Uprava za javne nabavke pocece sa radom najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do pocetka rada Uprave iz stava 1. ovog clana, poslove Uprave obaljace Republicka uprava za zajednicke poslove, koja ce jednom mesecno izvestavati Vladu o svom radu.

Clan 151.

Do donosenja propisa iz clana 137. stav 7. ovog zakona, Vlada daje saglasnost na pojedinacni akt o odredjivanju vestaka .

Clan 152.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

ANEKS I A:

usluge

Broj kategorije

Predmet

1.

usluge odrzavanja i popravke

2.

usluge kopnenog saobracaja (osim usluga zeleznickog saobracaja), ukljucujuci usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza poste)

3.

usluge vazdusnog prevoza putnika i robe (osim prevoza poste)

4.

kopneni i vazdusni prevoz poste (osim usluga zeleznickog saobracaja)

5.

telekomunikacione usluge (osim usluga glasovne telefonije, radio telefonije, pejdzinga i satelitskih usluga)

6.

finansijske usluge:

- usluge osiguranja

- bankarske i investicione usluge (osim nabavki finansijskih usluga u vezi sa emitovanjem, prodajom, kupovinom ili prenosom hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata, kao i usluga Narodne banke Jugoslavije)

7.

racunarske usluge i srodna oprema

8.

usluge istrazivanja i razvoja (osim nabavki usluga na podrucju istrazivanja i razvoja, kod kojih se rezultat istrazivanja ne koristi iskljucivo od strane narucioca za njegove vlastite potrebe, pod uslovom da narucilac takve usluge placa u potpunosti)

9.

usluge racunovodstva, revizije i vodjenja knjiga

10.

usluge u oblasti istrazivanja trzista i javnog mnjenja

11.

usluge menadzmentskog konsaltinga (osim usluga arbitraze, poravnanja i srodnih usluga)

12.

arhitektonske usluge; inzenjerske usluge; usluge urbanistickog planiranja i pejsazne arhitekture; usluge tehnickog testiranja i analiza

13.

reklamne usluge

14.

usluge ciscenja zgrada i usluge upravljanja nepokretnostima

15.

izdavacke i stamparske usluge na honorarnoj ili ugovornoj osnovi

16.

usluge uklanjanja otpadaka, sanitarne usluge i srodne usluge

ANEKS I B:

usluge

Broj kategorije

Predmet

17.

usluge hotela i restorana

18.

usluge zeleznickog saobracaja

19.

usluge recnog saobracaja

20.

dodatne i pomocne saobracajne usluge

21.

pravne usluge

22.

usluge regrutovanja kadrova

23.

istrazne usluge i usluge obezbedjenja (osim usluga obezbedjenja prevozom u oklopljenim automobilima)

24.

usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja

25.

zdravstvene i socijalne usluge

26.

usluge u oblastima rekreacije, kulture i sporta

27.

druge usluge

 

ANEKS II:

gradjevinski radovi

Razred

Grupa

Pod-grupa

Opis

50

 

 

ZGRADE I NISKA GRADNJA

 

500

 

Opsti radovi na zgradama i u niskoj gradnji (bez posebnih specifikacija) i rusenje

 

 

500.1.

Opsti radovi na zgradama i u niskoj gradnji (bez posebnih specifikacija)

 

 

500.2.

Rusenje

 

501

 

Gradnja objakata i delova objekata

 

 

501.1.

Opsti gradjevinski radovi

 

 

501.2.

Postavljanje streha i krovni radovi

 

 

501.3.

Gradnja dimnjaka, peci i kamina

 

 

501.4.

Zastita od vode i vlage

 

 

501.5.

Obnova i odrzavanje spoljnih zidova (ponovno popunjavanje dodira izmedju cigli malterom, ciscenje itd.)

 

 

501.6.

Podizanje i uklanjanje skela

 

 

501.7.

Druge specijalizovane delatnosti povezane sa gradjevinskim radovima, ukljucujuci drvodeljstvo

 

502

 

Niska gradnja: gradnja puteva, mostova, pruga itd.

 

 

502.1.

Opsti radovi u oblasti niske gradnje

 

 

502.2.

Zemljani radovi

 

 

502.3.

Gradnja mostova, tunela i okna; busenje

 

 

502.4.

Hidrogradnja i uredjenje voda (reke, kanali, pristanista, pritoke, brane itd.)

 

 

502.5.

Gradnja puteva, zeleznickih pruga, aerodroma i sportskih objekata

 

 

502.6.

Specijalizovani gradjevinski radovi povezani sa vodom (irigacija, isusivanje zemlje, vodosnabdevanje, odstranjivanje otpadnih voda, kanalizacija itd.)

 

 

502.7.

Drugi gradjevinski radovi, ukljucujuci specijalizovane delatnosti u drugim oblastima niske gradnje

 

503

 

Instalacije pri gradnji

 

 

503.1.

Opsti industrijski radovi

 

 

503.2.

Instalacije za snabdevanje gasom i vodom i instalacije sanitarne opreme

 

 

503.3.

Instalacije grejnih i ventilacionih uredjaja (centralno grejanje, klimatski uredjaji, ventilacija)

 

 

503.4.

Izolacioni radovi

 

 

503.5.

Elektricne instalacije

 

 

503.6.

Instalacija antena, gromobrana, telefona itd.

 

504

 

Zavrsni gradjevinski radovi

 

 

504.1.

Opsti zavrsni gradjevinski radovi

 

 

504.2.

Fasadni i gipsani (stuko) radovi

 

 

504.3.

Ugradjivanje unutrasnje drvenarije (ukljucujuci stavljanje parketa)

 

 

504.4.

Molerski i staklarski radovi i stavljanje tapeta

 

 

504.5.

Postavljanje plocica i drugih podnih i zidnih obloga

 

 

504.6.

Drugi zavrani i dopunski gradjevinski radovi (ugradnja kamina itd.)


Pogledajte izmene Zakona koje su stupile na snagu od 01 jula 2004 god.

Pogledajte spisak najnovijih Tendera - Javnih nabavki u Srbiji